ชื่อโครงงาน : บทเรียน เพื่อเรียนรู้สู่กระบวนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านนาเชือก จังหวัดสกลนคร

วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 54 ถึง 30 พ.ค. 54
LAT : 17.2693436 , LNG : 103.7600688
ผู้ป้อนข้อมูล : วีรวิทย์ ณวรรณมา , อีเมล : syntaxkokoh@gmail.com , โทร. 0832022210

        บ้านนาเชือก ต าบลพังโคน อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เป็นหนึ่งชุมชนที่ถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ หรือ “หมู่บ้านราช มงคล” โดยกระบวนการยกระดับชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามกระบวนทัศน์การพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ด าเนินโครงการเป็นระยะเวลา 5 ปี(2554- 2558) ซึ่งท าให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการยกระดับชุมชน บ้านนาเชือกจึงน่าความสนใจที่จะศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบ ในการพัฒนาชุมชนในอนาคต การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะวิเคราะห์ความส าเร็จของการด าเนินโครงการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน ทิศทางการพัฒนาบ้านนาเชือกในอนาคต และกระบวนการพัฒนาชุมชนที่น าไปสู่ ความส าเร็จ โดยใช้การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal; PRA) ร่วมกับวิธีการส ารวจ ภาคสนาม (Filed survey) ผลการของศึกษานี้ท าให้ทราบถึงผลกระทบจากการพัฒนาซึ่งมีทั้งทางลบและทางบวก ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จและความไม่ส าเร็จในการด าเนินโครงการ แนวคิดของคนในชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลง แนวทางในการพัฒนาบ้านนาเชือกในอนาคต ตลอดจนกระบวนการพัฒนาบ้านนาชุมชนที่ก่อให้เกิดความส าเร็จจาก กรณีศึกษาบ้านนาเชือก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ ชุมชน ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้มากที่สุด

Link เข้าสู่เว็บไซต์ผลงาน
วันที่แก้ไข 11 ก.ย. 62