ชื่อโครงงาน : จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019)

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 63
LAT : 13.6771555 , LNG : 100.60319
ผู้ป้อนข้อมูล : วราวุธ พรหมฟัง , อีเมล : folkkung12@gmail.com , โทร. 0932856270

วันที่แก้ไข 22 ก.ค. 63