ชื่อโครงงาน : โครงการอาสาประชารัฐ

วันที่เริ่มโครงการ : 11 ต.ค. 62 ถึง 11 ต.ค. 63
LAT : 18.3695156 , LNG : 98.19942760000003
ผู้ป้อนข้อมูล : นริศ กำแพงแก้ว , อีเมล : khampangkaew@hotmail.com , โทร. 0917915355


วันที่แก้ไข 11 ต.ค. 62