ชื่อโครงงาน : การมีส่วนร่วมที่แท้จริง : การยกระดับคุณภาพชีวิต

วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 60 ถึง 1 ม.ค. 61
LAT : 16.894946100000006 , LNG : 98.63805980000006
ผู้ป้อนข้อมูล : วีรวิทย์ ณวรรณมา , อีเมล : syntaxkokoh@gmail.com , โทร. 0832022210

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วม กรณีหมู่บ้าน

แม่กาษา หมู่ 2 ต ำบลแม่กาษา อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้1) ลดรายจ่าย 2) เพิ่มรายได้

3) มีน้ำดื่มปลอดภัย มีโครงกำรที่ได้ดำเนินการ 3 โครงกร ได้แก่ 1) โครงการพัฒนำคุณภาพน้ำดื่ม 2) โครงการ

สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน และ 3) โครงการผลิตข้ำวปลอดภัย มีผลการดำเนินโครงการดังนี้

1) โครงการพัฒนำคุณภาพน้ำดื่ม: ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพน้ำ

ตามฤดูกาล และชุมชนสามารถผลิต “เครื่องกรองน้ำแบบประหยัด” สำหรับใช้ในครัวเรือนได้ 60 ครัวเรือน ทำให้

ลดค่ำใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มได้สัปดาห์ละ 100 บาทต่อครอบครัว

2) โครงการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน: ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงตะกร้า การเชื่อมลวด

โครงตะหน้าสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 50 และได้สร้างความเข้มแข็งโดยการจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจ

ชุมชน “ส่งเสริมอาชีพสตรีหมู่บ้าน แม่กาษา”

3) โครงการผลิตข้าวปลอดภัย: ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าว การปลูกข้าวแบบไม่ใช้สารเคมีและ

การเพิ่มมูลค่า โดยชุมชนได้ทดลองปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี3 สายพันธุ์ได้แก่ ข้าวหอมล้านนา จำนวน 10 ไร่

ข้าวธัญสิริน จำนวน 10 ไร่และข้าวไรซ์เบอรี่  จำนวน 10 ไร

Link เข้าสู่เว็บไซต์ผลงาน
วันที่แก้ไข 11 ก.ย. 62