โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พื้นที่ดำเนินการ


จำนวนผู้เข้าร่วม/คน

145

จำนวนพื้นที่เหลือ/ตำบล

253


จังหวัด อำเภอ ตำบล รายชื่อผู้จอง
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน ผศ.ดร. ชินานาฎ วิทยาประภากร
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย ดร. ริญญาภัทร์ เขจรนันท์
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก นาย เดชาธร พจนพงษ์
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ นาย ธนศักดิ์ ต้นตินาคม
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ นาง พีรยา สมศักดิ์
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ นาง ลมัย ผัสดี
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย
เชียงใหม่ จอมทอง ข่วงเปา
เชียงใหม่ จอมทอง บ้านหลวง
เชียงใหม่ แม่แจ่ม ช่างเคิ่ง
เชียงใหม่ แม่แจ่ม ปางหินฝน
เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ป่าป้อง
เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สำราญราษฎร์
เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่คือ
เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่ฮ้อยเงิน
เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่โป่ง
เชียงใหม่ แม่แตง กื้ดช้าง
เชียงใหม่ แม่แตง ขี้เหล็ก
เชียงใหม่ แม่แตง บ้านช้าง ดร. มานิตย์ อินทร์คำเชื้อ
เชียงใหม่ แม่แตง บ้านเป้า นาย ไกรลาศ ดอนชัย
เชียงใหม่ แม่แตง สบเปิง
เชียงใหม่ แม่แตง สมก๋าย
เชียงใหม่ แม่แตง อินทขิล นาย อภิชาติ ใสงาม
เชียงใหม่ แม่แตง แม่แตง ผศ.ดร ระพินทร์ ขัดปิก
เชียงใหม่ แม่ริม ดอนแก้ว
เชียงใหม่ แม่ริม ริมใต้
เชียงใหม่ แม่ริม สะลวง
เชียงใหม่ แม่ริม สันโป่ง นาง ศศิพัชร์ สันกลกิจ
เชียงใหม่ แม่ริม เหมืองแก้ว
เชียงใหม่ แม่ริม แม่สา
เชียงใหม่ สะเมิง ยั้งเมิน
เชียงใหม่ ฝาง สันทราย
เชียงใหม่ ฝาง แม่งอน
เชียงใหม่ ฝาง แม่สูน
เชียงใหม่ ฝาง โป่งน้ำร้อน
เชียงใหม่ แม่อาย มะลิกา
เชียงใหม่ แม่อาย สันต้นหมื้อ นาย นาวี นันต๊ะภาพ
เชียงใหม่ แม่อาย แม่นาวาง นาย อนันต์ วงค์จันทร์
เชียงใหม่ พร้าว ทุ่งหลวง
เชียงใหม่ พร้าว น้ำแพร่
เชียงใหม่ พร้าว บ้านโป่ง
เชียงใหม่ พร้าว เขื่อนผาก
เชียงใหม่ พร้าว เวียง
เชียงใหม่ พร้าว แม่แวน
เชียงใหม่ พร้าว โหล่งขอด
เชียงใหม่ สันป่าตอง ทุ่งต้อม นางสาว ลัดดา ปินตา
เชียงใหม่ สันป่าตอง บ้านกลาง นางสาว พรพิพัฒน์ ทองปรอน
เชียงใหม่ สันป่าตอง บ้านแม
เชียงใหม่ สันป่าตอง มะขามหลวง
เชียงใหม่ สันป่าตอง มะขุนหวาน
เชียงใหม่ สันป่าตอง ยุหว่า
เชียงใหม่ สันป่าตอง สันกลาง
เชียงใหม่ สันป่าตอง แม่ก๊า ดร. จุราพรรณ​ พิมูลชาติ
เชียงใหม่ สันกำแพง ทรายมูล นางสาว ชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์
เชียงใหม่ สันกำแพง บวกค้าง
เชียงใหม่ สันกำแพง ร้องวัวแดง
เชียงใหม่ สันกำแพง แช่ช้าง
เชียงใหม่ สันกำแพง แม่ปูคา
เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย
เชียงใหม่ สันทราย สันทรายหลวง
เชียงใหม่ สันทราย สันนาเม็ง
เชียงใหม่ สันทราย สันพระเนตร ผศ.ดร. นพพร พัชรประกิติ
เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝก
เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝกใหม่
เชียงใหม่ หางดง ขุนคง
เชียงใหม่ หางดง บ้านปง
เชียงใหม่ หางดง บ้านแหวน
เชียงใหม่ หางดง สบแม่ข่า นาย พาราสุข พาราสุข
เชียงใหม่ หางดง สันผักหวาน
เชียงใหม่ หางดง หนองแก๋ว
เชียงใหม่ หางดง หางดง
เชียงใหม่ หางดง หารแก้ว
เชียงใหม่ ฮอด นาคอเรือ
เชียงใหม่ ฮอด บ่อสลี
เชียงใหม่ ฮอด หางดง นาย พบสันต์ ดีไชย
เชียงใหม่ ฮอด ฮอด นาย รณชาติ มั่นศิลป์
เชียงใหม่ สารภี ขัวมุง
เชียงใหม่ สารภี ดอนแก้ว นาง ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต
เชียงใหม่ สารภี ท่ากว้าง
เชียงใหม่ สารภี ท่าวังตาล นาย อิศร์ วัจนสุนทร
เชียงใหม่ สารภี ยางเนิ้ง
เชียงใหม่ สารภี สันทราย
เชียงใหม่ สารภี สารภี ผศ อนันท์ ทับเกิด
เชียงใหม่ สารภี หนองผึ้ง
เชียงใหม่ เวียงแหง แสนไห
เชียงใหม่ แม่วาง ดอนเปา
เชียงใหม่ แม่วาง ทุ่งปี้
เชียงใหม่ แม่วาง ทุ่งรวงทอง
เชียงใหม่ แม่วาง บ้านกาด
เชียงใหม่ แม่ออน ทาเหนือ
เชียงใหม่ แม่ออน บ้านสหกรณ์ อาจารย์ จิรัฐิติกาล มานะ
เชียงใหม่ แม่ออน ออนกลาง
เชียงใหม่ แม่ออน ออนเหนือ นาง วรัญญา ฐานะ
ลำพูน บ้านโฮ่ง หนองปลาสะวาย ผศ. กรกวรรณ เวชกามา
ลำพูน ลี้ ก้อ
ลำพูน ป่าซาง บ้านเรือน นาย กีรติ วุฒิจารี
ลำปาง เมืองลำปาง พิชัย
ลำปาง เมืองลำปาง บ้านเสด็จ
ลำปาง เมืองลำปาง บ้านเอื้อม
ลำปาง เมืองลำปาง บุญนาคพัฒนา
ลำปาง งาว หลวงเหนือ นางสาว ผจงจิต ติ๊บประสอน
ลำปาง งาว หลวงใต้ นางสาว กรณิศ เปี้ยอุดร
ลำปาง วังเหนือ ทุ่งฮั้ว นาย ณัฐพล อุ่นยัง
นาย กีรติ วุฒิจารี
ลำปาง วังเหนือ ร่องเคาะ ผู้ช่วยศาส กนกวรรณ เวชกามา
ลำปาง วังเหนือ วังซ้าย
ลำปาง วังเหนือ วังทรายคำ นาย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ
ลำปาง วังเหนือ วังทอง ดร. อุสิธารา จันตาเวียง
ลำปาง วังเหนือ วังเหนือ นาง ปรีดา ตัญจนะ
นาย ชญภพ บุญทาศรี
ลำปาง วังเหนือ วังแก้ว
ลำปาง วังเหนือ วังใต้ ผศ.ดร. ณรงค์ เมตไตรพันธ์
ลำปาง เถิน ล้อมแรด นาง พวงทอง วังราษฏร์
ลำปาง เถิน เถินบุรี นางสาว ณัฐนรี ทองดีพันธ์
ลำปาง เถิน แม่ถอด ผศ.ดร. ปัญจพร ศรีชนาพันธ์
ลำปาง เถิน แม่ปะ นาง อนิตา ประดาอินทร์
ลำปาง แม่พริก พระบาทวังตวง ผศ. พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง
ลำปาง แม่พริก แม่พริก รศ.ดร. รุ่งนภา ช่างเจรจา
ลำปาง สบปราบ แม่กัวะ
ลำปาง ห้างฉัตร ห้างฉัตร
ลำปาง เมืองปาน เมืองปาน นาย กร จันทรวิโรจน์
แพร่ วังชิ้น แม่ป้าก
น่าน แม่จริม น้ำปาย
น่าน แม่จริม น้ำพาง
น่าน แม่จริม หนองแดง นางสาว จิตรา ปั้นรูป
น่าน แม่จริม หมอเมือง ดร. เชาวลีย์ ใจสุข
น่าน แม่จริม แม่จริม
น่าน นาน้อย นาน้อย
น่าน นาน้อย น้ำตก นาย วุฒิกร สระแก้ว
น่าน นาน้อย บัวใหญ่
น่าน นาน้อย ศรีษะเกษ
น่าน นาน้อย สถาน นาย นายอนุชา จันทรบูรณ์
น่าน นาน้อย สันทะ
น่าน นาน้อย เชียงของ
น่าน ปัว ปัว
น่าน ปัว ป่ากลาง
น่าน ปัว ภูคา
น่าน ปัว วรนคร
น่าน ปัว ศิลาเพชร
น่าน ปัว ศิลาแลง
น่าน ปัว สกาด
น่าน ปัว สถาน
น่าน ปัว อวน นาง พัชราภรณ์ หงษ์สิบสอง
น่าน ปัว แงง นางสาว กันยาพร ไชยวงศ์
น่าน ปัว ไชยวัฒนา
น่าน เวียงสา จอมจันทร์
น่าน เวียงสา ทุ่งศรีทอง
น่าน เวียงสา น้ำปั้ว
น่าน เวียงสา น้ำมวบ นางสาว รัชนี บัวระภา
น่าน เวียงสา ปงสนุก นาย จุลทรรศน์ คีรีแลง
น่าน เวียงสา ยาบหัวนา
น่าน เวียงสา ส้านนาหนองใหม่ นาย กฤษฎา ยาใจ
น่าน เวียงสา แม่ขะนิง นางสาว พรรณพร กุลมา
น่าน เวียงสา แม่สา นาย บรรจง อูปแก้ว
น่าน เวียงสา แม่สาคร นาย ชัชชัย ดีสุหล้า
น่าน ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง
น่าน ทุ่งช้าง ปอน
น่าน ทุ่งช้าง และ
น่าน เชียงกลาง พญาแก้ว นาง ปิยะนุช รสเครือ
น่าน เชียงกลาง พระธาตุ นาย กฤษณธร สินตะละ
น่าน เชียงกลาง พระพุทธบาท
น่าน เชียงกลาง เชียงคาน
น่าน เชียงกลาง เปือ
น่าน นาหมื่น นาทะนุง
น่าน นาหมื่น บ่อแก้ว
น่าน นาหมื่น เมืองลี
น่าน สันติสุข ดู่พงษ์
น่าน สันติสุข ป่าแลวหลวง
น่าน บ่อเกลือ ดงพญา นาย อมรชัย ล้อทองคำ
น่าน บ่อเกลือ บ่อเกลือเหนือ นาย ศินุพล พิมพ์พก
น่าน บ่อเกลือ บ่อเกลือใต้
น่าน บ่อเกลือ ภูฟ้า นางสาว ศุภมาส ทรัพย์ทวีธนกิจ
น่าน สองแคว ชนแดน
น่าน สองแคว ยอด นางสาว วรรณิดา ชินบุตร
น่าน ภูเพียง ท่าน้าว นาง สุขสวรรค์ คำวงศ์
นาง สุขสวรรค์ คำวงศ์
น่าน ภูเพียง นาปัง ผศ.ดร. เอกชัย ดวงใจ
น่าน ภูเพียง ม่วงตึ๊ด นางสาว สุธาทิพย์ ไชยวงศ์
น่าน เฉลิมพระเกียรติ ขุนน่าน
เชียงราย เมืองเชียงราย ดอยลาน
เชียงราย เมืองเชียงราย ดอยฮาง
เชียงราย เมืองเชียงราย ท่าสาย
เชียงราย เมืองเชียงราย ป่าอ้อดอนชัย
เชียงราย เมืองเชียงราย รอบเวียง นาย สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ
เชียงราย เมืองเชียงราย ริมกก
เชียงราย เมืองเชียงราย สันทราย นางสาว บุญญรัตน์ อ่ำสุรา
เชียงราย เมืองเชียงราย เวียง นาย สุบิน ใจทา
เชียงราย เมืองเชียงราย แม่กรณ์ นาย เพลิน จันสุยะ
เชียงราย เวียงชัย ดอนศิลา นางสาว พรพิมล ยอดสุวรรณ
เชียงราย เวียงชัย ผางาม
เชียงราย เวียงชัย เมืองชุม
เชียงราย เวียงชัย เวียงเหนือ
เชียงราย เชียงของ ริมโขง นาย ปรีชา พลชัย
เชียงราย เชียงของ ห้วยซ้อ
เชียงราย เทิง ตับเต่า
เชียงราย เทิง ปล้อง
เชียงราย เทิง สันทรายงาม
เชียงราย เทิง หงาว นาย ธนวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์
เชียงราย เทิง หนองแรด
เชียงราย เทิง เชียงเคี่ยน
เชียงราย เทิง เวียง
เชียงราย เทิง แม่ลอย
เชียงราย พาน สันกลาง
เชียงราย พาน สันติสุข นาง ธนีนุช เร็วการ
เชียงราย พาน สันมะเค็ด นาง กนกอร จิตจำนงค์
เชียงราย พาน หัวง้ม
เชียงราย พาน เจริญเมือง ผศ.ดร. ณภัทร ทิพย์ศรี
เชียงราย พาน เมืองพาน
เชียงราย พาน เวียงห้าว นาย ทัชชกร ธรรมปัญญา
เชียงราย พาน แม่อ้อ นาย สุริยงค์ ประชาเขียว
เชียงราย พาน แม่เย็น นางสาว กรปภา จันทาพูน
ว่าที่ รต. เดือนเพ็ญ มะโนเรือง
เชียงราย พาน ดอยงาม
เชียงราย พาน ทรายขาว นาย สุรชัย อำนวยพรเลิศ
เชียงราย พาน ทานตะวัน นางสาว ณฐมน ทรัพย์บุญโต
เชียงราย พาน ธารทอง นาง ณิชพัณณ์ ปิตินิยมโรจน์
เชียงราย พาน ป่าหุ่ง นางสาว รสริน จอห์นสัน
เชียงราย พาน ม่วงคำ นางสาว หฤทัยรัตน์ จันต๊ะคาด
เชียงราย ป่าแดด ป่าแงะ
เชียงราย ป่าแดด ป่าแดด
เชียงราย ป่าแดด ศรีโพธิ์เงิน
เชียงราย ป่าแดด สันมะค่า
เชียงราย ป่าแดด โรงช้าง นาง ปาริชาติ อำนวยพรเลิศ
เชียงราย แม่จัน จันจว้า
เชียงราย แม่จัน ป่าซาง
เชียงราย แม่จัน ศรีค้ำ
เชียงราย แม่จัน สันทราย
เชียงราย แม่จัน แม่คำ นางสาว อรสา ธรรมสรางกูร
เชียงราย แม่จัน แม่จัน
เชียงราย แม่จัน แม่ไร่
เชียงราย เชียงแสน บ้านแซว
เชียงราย เชียงแสน ป่าสัก
เชียงราย เชียงแสน โยนก
เชียงราย แม่สาย บ้านด้าย
เชียงราย แม่สาย ศรีเมืองชุม
เชียงราย แม่สาย ห้วยไคร้
เชียงราย แม่สาย เวียงพางคำ
เชียงราย แม่สาย แม่สาย
เชียงราย แม่สาย โป่งงาม
เชียงราย แม่สาย โป่งผา
เชียงราย แม่สรวย ท่าก๊อ
เชียงราย แม่สรวย ป่าแดด นางสาว สุวิสา ทะยะธง
เชียงราย แม่สรวย ศรีถ้อย
เชียงราย แม่สรวย เจดีย์หลวง นาย ทัดมนู โพธิ์สารัตน์
เชียงราย แม่สรวย แม่พริก ผู้ช่วยศาส พงศ์พันธ์ุ กาญจนการุณ
เชียงราย แม่สรวย แม่สรวย
เชียงราย เวียงป่าเป้า ป่างิ้ว
เชียงราย เวียงป่าเป้า สันสลี
เชียงราย เวียงป่าเป้า เวียง
เชียงราย เวียงป่าเป้า เวียงกาหลง
เชียงราย เวียงป่าเป้า แม่เจดีย์ นาย เฉลิมชัย พาราสุข
เชียงราย เวียงป่าเป้า แม่เจดีย์ใหม่ นาง ศิรประภา ชัยเนตร
เชียงราย พญาเม็งราย ตาดควัน
เชียงราย พญาเม็งราย เม็งราย
เชียงราย พญาเม็งราย แม่ต๋ำ
เชียงราย พญาเม็งราย แม่เปา
เชียงราย พญาเม็งราย ไม้ยา
เชียงราย เวียงแก่น ท่าข้าม
เชียงราย เวียงแก่น ปอ
เชียงราย เวียงแก่น หล่ายงาว
เชียงราย แม่ฟ้าหลวง เทอดไทย
เชียงราย แม่ลาว จอมหมอกแก้ว
เชียงราย แม่ลาว ดงมะดะ นาง ชนนพร ยะใจมั่น
เชียงราย แม่ลาว บัวสลี ผศ.ดร. วิโรจน์ ปงลังกา
ผศ. นิติพงษ์ สมไชยวงค์
เชียงราย แม่ลาว ป่าก่อดำ นาย บุญสม น่วมคำนึง
เชียงราย แม่ลาว โป่งแพร่ นาย ัทักษ์ หงษ์ทอง
เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง ดงมหาวัน
เชียงราย ดอยหลวง ปงน้อย
เชียงราย ดอยหลวง โชคชัย ผศ.ดร. วิโรจน์ ปงลังกา
แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ป่าแป๋
นครสวรรค์ หนองบัว วังบ่อ นาย กมลศักดิ์ รัตนวงษ์
กำแพงเพชร โกสัมพีนคร ลานดอกไม้ตก
กำแพงเพชร โกสัมพีนคร เพชรชมภู
กำแพงเพชร โกสัมพีนคร โกสัมพี
ตาก เมืองตาก น้ำรึม ว่าที่ร้อย จีรพงศ์ จีบกล่ำ
ตาก เมืองตาก ป่ามะม่วง
ตาก เมืองตาก ระแหง นาย เอกลักษณ์ สุมนพันธุ์
ผศ. พายัพ เกตุชั่ง
ตาก เมืองตาก หนองบัวเหนือ
ตาก เมืองตาก หนองหลวง นาย เมธาฤทธิ์ จันทร์ทอง
ตาก เมืองตาก หัวเดียด นาย เมธาสิทธิ์ ถาไชยลา
ตาก เมืองตาก เชียงเงิน นาย ก่อเกียรติ อ๊อดทรัพย์
ตาก เมืองตาก แม่ท้อ นางสาว กิรณา แย้มกลิ่นพุฒ
ตาก เมืองตาก โป่งแดง ผศ. ซินเนีย รัติภัทร์
ตาก บ้านตาก ตากตก
ตาก บ้านตาก ตากออก
ตาก บ้านตาก ท้องฟ้า นาย ไกรสร วงษ์ปู่
ตาก บ้านตาก สมอโคน นางสาว ณัชชิยา โม้ฟู
ตาก บ้านตาก เกาะตะเภา
ตาก บ้านตาก แม่สลิด นาย อุกฤษฎ์ ธนทรัพย์ทวี
ตาก สามเงา บ้านนา
ตาก สามเงา ยกกระบัตร
ตาก สามเงา ย่านรี นางสาว นุชนาฏ คล้ายหิรัญ
ตาก สามเงา วังหมัน
ตาก สามเงา สามเงา นาย นายจักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี
ตาก แม่ระมาด สามหมื่น นาย พิบูลย์ เครือคำอ้าย
ตาก แม่ระมาด แม่ตื่น
ตาก ท่าสองยาง ท่าสองยาง นาย กานต์ วิรุณพันธ์
ตาก ท่าสองยาง แม่วะหลวง นาย อนุรัตน์ เทวตา
ตาก ท่าสองยาง แม่สอง นาย รุ่งโรจน์ ขะมันจา
ตาก ท่าสองยาง แม่หละ ผศ.ดร. เจษฎา วิเศษมณี
ตาก ท่าสองยาง แม่อุสุ นาย พีรภพ โพธิ์พงษ์
ตาก แม่สอด ด่านแม่ละเมา
ตาก แม่สอด มหาวัน
ตาก พบพระ รวมไทยพัฒนา
ตาก พบพระ วาเล่ย์
ตาก อุ้มผาง หนองหลวง
ตาก อุ้มผาง แม่จัน
ตาก อุ้มผาง แม่ละมุ้ง
ตาก อุ้มผาง โมโกร นาย ชัยวัฒน์ พงศ์สุขุมาลกุล
ตาก วังเจ้า ประดาง นาย สังคม สัพโส
สุโขทัย เมืองสุโขทัย เมืองเก่า อาจารย์ ธีร์วรา แสงอินทร์
สุโขทัย บ้านด่านลานหอย ตลิ่งชัน
สุโขทัย บ้านด่านลานหอย วังน้ำขาว
สุโขทัย กงไกรลาศ ท่าฉนวน อาจารย์ แมน ฟักทอง
สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาส สันติ ช่างเจรจา
พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก งิ้วงาม
พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก จอมทอง
พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ดอนทอง
พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ท่าทอง
พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ท่าโพธิ์
พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก บ้านกร่าง
พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก บ้านคลอง
พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก บ้านป่า
พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก บึงพระ
พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ปากโทก นาย วรกฤช ดอนคำเพ็ง
พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก มะขามสูง นางสาว ศิริภรณ์ บุญประกอบ
พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก วังน้ำคู้
พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก วัดจันทร์
พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก หัวรอ
พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อรัญญิก
พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ในเมือง
พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ไผ่ขอดอน นางสาว ปวีรัฐ ภักดีณรงค์
พิษณุโลก นครไทย นครชุม นาย ประเทียบ พรมสีนอง
พิษณุโลก นครไทย นครไทย
พิษณุโลก นครไทย นาบัว
พิษณุโลก นครไทย น้ำกุ่ม
พิษณุโลก นครไทย บ่อโพธิ์
พิษณุโลก นครไทย บ้านพร้าว อาจารย์ ประเทียบ พรมสีนอง
พิษณุโลก นครไทย บ้านแยง นาย ทรงกลด ศรีวัฒนวรัญญู
พิษณุโลก นครไทย ยางโกลน อาจารย์ คัชรินทร์ ทองฟัก
พิษณุโลก นครไทย หนองกะท้าว
พิษณุโลก นครไทย ห้วยเฮี้ย
พิษณุโลก นครไทย เนินเพิ่ม
พิษณุโลก ชาติตระการ ชาติตระการ
พิษณุโลก ชาติตระการ ท่าสะแก
พิษณุโลก ชาติตระการ บ่อภาค
พิษณุโลก ชาติตระการ บ้านดง
พิษณุโลก ชาติตระการ ป่าแดง
พิษณุโลก ชาติตระการ สวนเมี่ยง
พิษณุโลก บางระกำ คุยม่วง นาย นิติกร หลีชัย
พิษณุโลก บางระกำ ชุมแสงสงคราม นาย ประวัติ ปรางสุรางค์
พิษณุโลก บางระกำ ท่านางงาม นาย บุญญฤทธิ์​ วังงอน
พิษณุโลก บางระกำ นิคมพัฒนา
พิษณุโลก บางระกำ บ่อทอง
พิษณุโลก บางระกำ บางระกำ
พิษณุโลก บางระกำ บึงกอก
พิษณุโลก บางระกำ ปลักแรด
พิษณุโลก บางระกำ วังอิทก
พิษณุโลก บางระกำ หนองกุลา
พิษณุโลก บางกระทุ่ม นครป่าหมาก
พิษณุโลก บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม นาย รัชตา มาอากาศ
พิษณุโลก บางกระทุ่ม บ้านไร่
พิษณุโลก บางกระทุ่ม วัดตายม อาจารย์ วิิไรวรรณ แสนชะนะ
พิษณุโลก บางกระทุ่ม สนามคลี
พิษณุโลก บางกระทุ่ม เนินกุ่ม นางสาว วิไรวรรณ แสนชะนะ
พิษณุโลก บางกระทุ่ม โคกสลุด
พิษณุโลก บางกระทุ่ม ไผ่ล้อม
พิษณุโลก พรหมพิราม ดงประคำ
พิษณุโลก พรหมพิราม ท่าช้าง
พิษณุโลก พรหมพิราม พรหมพิราม นางสาว ณัฐกฤตา สนองบุญ
พิษณุโลก พรหมพิราม มะตูม นาย บุญฤทธิ์ สโมสร
พิษณุโลก พรหมพิราม วงฆ้อง
พิษณุโลก พรหมพิราม วังวน
พิษณุโลก พรหมพิราม ศรีภิรมย์
พิษณุโลก พรหมพิราม หนองแขม
พิษณุโลก พรหมพิราม หอกลอง นางสาว อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์
พิษณุโลก วัดโบสถ์ คันโช้ง
พิษณุโลก วัดโบสถ์ ท้อแท้
พิษณุโลก วัดโบสถ์ บ้านยาง
พิษณุโลก วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ นาง ธีร์วรา แสงอินทร์
พิษณุโลก วัดโบสถ์ หินลาด นาย นิพล โนนจุ้ย
พิษณุโลก วังทอง ชัยนาม
พิษณุโลก วังทอง ดินทอง
พิษณุโลก วังทอง ท่าหมื่นราม
พิษณุโลก วังทอง บ้านกลาง
พิษณุโลก วังทอง วังทอง
พิษณุโลก วังทอง วังพิกุล นาย แมน ฟักทอง
พิษณุโลก วังทอง หนองพระ นาย วริศ จิตต์ธรรม
พิษณุโลก วังทอง แก่งโสภา
พิษณุโลก วังทอง แม่ระกา นาย สมชาย โพธิ์พยอม
พิษณุโลก เนินมะปราง ชมพู
พิษณุโลก เนินมะปราง บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
พิษณุโลก เนินมะปราง วังยาง
พิษณุโลก เนินมะปราง วังโพรง
พิษณุโลก เนินมะปราง เนินมะปราง
2020 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)