โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผล รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก พื้นที่ตำบล รวมไทยพัฒนา

**หมายเหตุ
1. กำหนดการรายงานตัวและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามจำนวน ผ่านทางเว็บไซต์ www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
2. ในส่วนบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้ประกาศจะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมอีกครั้ง และตำแหน่งที่ยังว่างไม่ครบตามจำนวน จะขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านทาง www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
3.สำหรับตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ร่วมกับ กพร. ขอให้รอประกาศผลการคัดเลือก จนกว่าทาง สป.อว.จะกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและความต้องการจ้างงานร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้ได้
4. สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้รับความชัดเจนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)


ตำแหน่ง ประเภท รายชื่อ

( 2 คน ) ( 1 คน )
1 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว สไบทิพย์ ใจพรมเมือง
2 ( ) นักศึกษา นาย เอกชัย ฉัตรพงศ์เลอเลิศ
3 ( ) นักศึกษา นาย นที สวัสดิ์กุลชัย

( 1 คน ) ( 2 คน )
4 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย พิมพ์นพัชร บุญสม
5 ( ) ประชาชน นางสาว โชติกา พรมมาเตรียม
6 ( ) ประชาชน นางสาว ศุทธวีร์ มหาหิง

( 2 คน )
7 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ณัฐวดี ขำศิริ
8 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ปิ่นอนงค์ ก๋องป๊ก

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 2 คน )
9 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว จิราภา ขวัญวารี
10 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว รุ้งเพชร โพธิสุวรรณ์
11 ( ) ประชาชน นาย ชัยธวัช บุตรสุข
12 ( ) นักศึกษา นาย เกียรติศักดิ์ มนัสสา
13 ( ) นักศึกษา นางสาว รจนา แซ่ย้าง

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 1 คน )
14 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว จิราภา แซ่ว้าน
15 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย สุวีร์ เกื้อกูลประภา
16 ( ) ประชาชน นาย วีรพล แซ่เฮ่อ
17 ( ) นักศึกษา นาย สหัสวรรษ ตั้งวานิชวรกุล

( 2 คน ) ( 1 คน )
18 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว กันธนา ตั้งสกุลคีรี
19 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย ปภินวิช เปี่ยมแสง
20 ( ) ประชาชน นาย อนันต์ สุขสวาท
2020 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)