โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผล รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก พื้นที่ตำบล แช่ช้าง

**หมายเหตุ
1. กำหนดการรายงานตัวและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามจำนวน ผ่านทางเว็บไซต์ www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
2. ในส่วนบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้ประกาศจะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมอีกครั้ง และตำแหน่งที่ยังว่างไม่ครบตามจำนวน จะขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านทาง www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
3.สำหรับตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ร่วมกับ กพร. ขอให้รอประกาศผลการคัดเลือก จนกว่าทาง สป.อว.จะกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและความต้องการจ้างงานร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้ได้
4. สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้รับความชัดเจนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)


ตำแหน่ง ประเภท รายชื่อ

( 2 คน ) ( 1 คน )
1 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว จีรนันท์ มณีวรรณ
2 ( ) นักศึกษา นางสาว ณัฐกานต์ เจริญสุข
3 ( ) นักศึกษา นาย เมธัส เพชรโชติ

( 1 คน ) ( 2 คน )
4 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย วัชรชัย ใจรินทร์
5 ( ) ประชาชน นางสาว ปิยธิดา ปาระมีทอง
6 ( ) ประชาชน นาย คุณากร แก้วแสน

( 2 คน )
7 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ชญาณี บุญทาขันแก้ว
8 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ภัทราภรณ์ ปัญโญใหญ่

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 2 คน )
9 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย ณัฐนนท์ มณีวรรณ
10 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว สิตรานีรัช นุสุริยาสันต์
11 ( ) ประชาชน นางสาว ชมพูนุท เครือมณี
12 ( ) นักศึกษา นาย ธนพัต เทพสิงห์
13 ( ) นักศึกษา นางสาว สุพิชชา สุวรรณเจริญ

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 1 คน )
14 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว โยษิตา บุุตรดี
15 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย กู้พงศ์ ฉั่วชุมแสง
16 ( ) ประชาชน นาย ภัทรพล วรรธนัยวิบูลย์
17 ( ) นักศึกษา นาย อลงกต เอี้ยตระกูล

( 2 คน ) ( 1 คน )
18 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย วีรยุทธ ไชยแยง
19 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ฟาริดา ยาใจ
20 ( ) ประชาชน นาย วิญญู ใจจุมปู
2020 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)