โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผล รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก พื้นที่ตำบล ร้องวัวแดง

**หมายเหตุ
1. กำหนดการรายงานตัวและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามจำนวน ผ่านทางเว็บไซต์ www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
2. ในส่วนบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้ประกาศจะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมอีกครั้ง และตำแหน่งที่ยังว่างไม่ครบตามจำนวน จะขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านทาง www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
3.สำหรับตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ร่วมกับ กพร. ขอให้รอประกาศผลการคัดเลือก จนกว่าทาง สป.อว.จะกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและความต้องการจ้างงานร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้ได้
4. สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้รับความชัดเจนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)


ตำแหน่ง ประเภท รายชื่อ

( 2 คน ) ( 1 คน )
1 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ไพรินทร์ ขัติรัตน์
2 ( ) นักศึกษา นางสาว ตามหทัย สังข์สุข
3 ( ) นักศึกษา นางสาว จารุภา โภคินสินกุล

( 1 คน ) ( 2 คน )
4 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย จักรกฤษณ์ สมณะ
5 ( ) ประชาชน นาง เครือ​วัลย์​ อภิ​วงศ์​
6 ( ) ประชาชน นางสาว อัจฉริยา มณีโชติ

( 2 คน )
7 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว อาริยา​ ขุนคงมี
8 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว สิตา สุขปาเรียน

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 2 คน )
9 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย ศุภกร หอชัยรัตน์
10 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว กณภัทร อัมรานนท์
11 ( ) ประชาชน นางสาว วราพร สุกแก้ว
12 ( ) นักศึกษา นาย วารุต อวยพร
13 ( ) นักศึกษา นาย อภิยุต โนจ๊ะ

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 1 คน )
14 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว กนกพร กันทะละ
15 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว จินดารัตน์ ใจเเสน
16 ( ) ประชาชน นาง ขันคำ หอชัยรัตน์
17 ( ) นักศึกษา นางสาว เกศนี โอทะนาลัย

( 2 คน ) ( 1 คน )
18 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ภัทรวดี ปิมสาร
19 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย นายจรณินทร์ ทิพย์ยอด
20 ( ) ประชาชน นาย วิเชียร สุกแก้ว
2020 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)