โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผล รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก พื้นที่ตำบล บวกค้าง

**หมายเหตุ
1. กำหนดการรายงานตัวและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามจำนวน ผ่านทางเว็บไซต์ www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
2. ในส่วนบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้ประกาศจะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมอีกครั้ง และตำแหน่งที่ยังว่างไม่ครบตามจำนวน จะขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านทาง www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
3.สำหรับตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ร่วมกับ กพร. ขอให้รอประกาศผลการคัดเลือก จนกว่าทาง สป.อว.จะกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและความต้องการจ้างงานร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้ได้
4. สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้รับความชัดเจนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)


ตำแหน่ง ประเภท รายชื่อ

( 2 คน ) ( 1 คน )
1 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย ณัฐพนธ์ ปินตาสม
2 ( ) นักศึกษา นางสาว อาทิตยา สังรวม
3 ( ) นักศึกษา

( 1 คน ) ( 2 คน )
4 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ภคนันท์ เมืองภักดี
5 ( ) ประชาชน นาง เพ็ญจันทร์ สุกแก้ว
6 ( ) ประชาชน นาง บุษราภรณ์ วงศ์คม

( 2 คน )
7 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย อดุลวิทย์ มูลงาม
8 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย ธีระวัฒน์ โปธิคำ

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 2 คน )
9 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว อรนุช ศรีตา
10 ( ) บัณฑิตจบใหม่
11 ( ) ประชาชน นาย ธีรยุทธ คำเผือก
12 ( ) นักศึกษา นางสาว ภูษณิศา มูลงาม
13 ( ) นักศึกษา

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 1 คน )
14 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย ทศพล สระทองอิ้ง
15 ( ) บัณฑิตจบใหม่
16 ( ) ประชาชน นางสาว ณัทชนก ยศเรือนคำ
17 ( ) นักศึกษา

( 2 คน ) ( 1 คน )
18 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย ณัฐวุฒิ สุขคำติ๊บ
19 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ยลรดี คำอินทร์
20 ( ) ประชาชน นาย จิตรเทพ ชัยวรรณา
2020 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)