โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผล รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก พื้นที่ตำบล ศรีษะเกษ

**หมายเหตุ
1. กำหนดการรายงานตัวและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามจำนวน ผ่านทางเว็บไซต์ www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
2. ในส่วนบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้ประกาศจะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมอีกครั้ง และตำแหน่งที่ยังว่างไม่ครบตามจำนวน จะขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านทาง www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
3.สำหรับตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ร่วมกับ กพร. ขอให้รอประกาศผลการคัดเลือก จนกว่าทาง สป.อว.จะกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและความต้องการจ้างงานร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้ได้
4. สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้รับความชัดเจนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)


ตำแหน่ง ประเภท รายชื่อ

( 2 คน ) ( 1 คน )
1 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว กรรณิการ์ ยศบุญเรือง
2 ( ) นักศึกษา นางสาว พิทยารัตน์ ใจจะดี
3 ( ) นักศึกษา นางสาว ธัญวรัตน์ ธรรมศิริ

( 1 คน ) ( 2 คน )
4 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ณัฐกฤตา ไชยบุญเรือง
5 ( ) ประชาชน นาย ศตายุ สอนง่าย
6 ( ) ประชาชน นางสาว อาภัสรา เสนนะ

( 2 คน )
7 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว เพ็ญพร สนิทยา
8 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ปทิตตา มาอ้าย

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 2 คน )
9 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ปาลิตา อิ่นจี๋
10 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว กัลย์ณิศา อุปละ
11 ( ) ประชาชน นางสาว ช่อเอื้อง ปันติ
12 ( ) นักศึกษา นาย ธนกร สายบุญทัน
13 ( ) นักศึกษา นาย ปรวิทย์ คำสิทธิ

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 1 คน )
14 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว วิลาสินี กันภัย
15 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ปัณฑ์ชนิต เรือนติ๊บ
16 ( ) ประชาชน นาย ไพรัชต์ ศรีประเสริฐ
17 ( ) นักศึกษา นาย อภิยุช หมื่นไธสง

( 2 คน ) ( 1 คน )
18 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย พงศกร เสาร์เขียว
19 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ยุภาวดี ธิลา
20 ( ) ประชาชน นาย ธีรวัฒน์ สมปานวัง
2020 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)