โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผล รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก พื้นที่ตำบล โหล่งขอด

**หมายเหตุ
1. กำหนดการรายงานตัวและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามจำนวน ผ่านทางเว็บไซต์ www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
2. ในส่วนบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้ประกาศจะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมอีกครั้ง และตำแหน่งที่ยังว่างไม่ครบตามจำนวน จะขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านทาง www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
3.สำหรับตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ร่วมกับ กพร. ขอให้รอประกาศผลการคัดเลือก จนกว่าทาง สป.อว.จะกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและความต้องการจ้างงานร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้ได้
4. สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้รับความชัดเจนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)


ตำแหน่ง ประเภท รายชื่อ

( 2 คน ) ( 1 คน )
1 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว สิริยากร จอมแก้ว
2 ( ) นักศึกษา นางสาว รัชนีกร แก้วคำมี
3 ( ) นักศึกษา นางสาว ณัฐมล จินะปา

( 1 คน ) ( 2 คน )
4 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว เยาวลักษณ์ หมอสาตร์
5 ( ) ประชาชน นาย ลิขิต แสงใส
6 ( ) ประชาชน นางสาว จิราพร วงค์แว่น

( 2 คน )
7 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว วันวิสาข์ วันทนีย์วรกุล
8 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว รัตนา สิทธิชัย

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 2 คน )
9 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ชนัดดา บุญมา
10 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ดวงหทัย ตาคำ
11 ( ) ประชาชน นาง ประทุมทิพย์ บรรชัย
12 ( ) นักศึกษา นาย อาทิตย์ชัย ตานะเป็ง
13 ( ) นักศึกษา นางสาว วิภาลักษณ์ สะหลี

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 1 คน )
14 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย สารินทร์ บุญหลง
15 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว วิชุดา ทรัพย์พัฒนากูล
16 ( ) ประชาชน
17 ( ) นักศึกษา นาย ธเนศ เทียนเงิน

( 2 คน ) ( 1 คน )
18 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว มะลิวัลย์ จันทรา
19 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว นิศารัตน์ ศรีนวล
20 ( ) ประชาชน นาง ขวัญชนก สัตยพานิช
2020 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)