โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผล รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก พื้นที่ตำบล โป่งน้ำร้อน

**หมายเหตุ
1. กำหนดการรายงานตัวและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามจำนวน ผ่านทางเว็บไซต์ www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
2. ในส่วนบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้ประกาศจะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมอีกครั้ง และตำแหน่งที่ยังว่างไม่ครบตามจำนวน จะขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านทาง www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
3.สำหรับตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ร่วมกับ กพร. ขอให้รอประกาศผลการคัดเลือก จนกว่าทาง สป.อว.จะกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและความต้องการจ้างงานร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้ได้
4. สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้รับความชัดเจนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)


ตำแหน่ง ประเภท รายชื่อ

( 2 คน ) ( 1 คน )
1 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ธัญญิกา จิรสนติธรรม
2 ( ) นักศึกษา นางสาว ภิขเนตร เที่ยงกระโทก
3 ( ) นักศึกษา นางสาว หัทยา คะจรรยา

( 1 คน ) ( 2 คน )
4 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว กมลลักษณ์ คำภีระ
5 ( ) ประชาชน นาย ณัฐพร สืบสาย
6 ( ) ประชาชน นางสาว พิชชาดา วงษ์เทพ

( 2 คน )
7 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย พสิษฐ์ ไชยภูมินทร์
8 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย ศรายุทธ นามสูง

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 2 คน )
9 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย กิตติวุฒิ จิรสันติธรรม
10 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย เมธา ลายคำ
11 ( ) ประชาชน นาย นที ฟองเมฆ
12 ( ) นักศึกษา นางสาว ณัฐกาญจน์ ผ่องฉวี
13 ( ) นักศึกษา นาย พงค์เพชร เทวตา

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 1 คน )
14 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย ภาณุวิชญ์ จิรสันติธรรม
15 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว เวณิกา หน่อแก้ว
16 ( ) ประชาชน นางสาว จุฑาทิพย์ สิทธิพา
17 ( ) นักศึกษา นาย วีรพีร์ เศวต​มาลย์​

( 2 คน ) ( 1 คน )
18 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว จิรณีย์ เกษตรสุขใจ
19 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว จรรยาภรณ์ ไชยวงค์
20 ( ) ประชาชน นาย ธนกิจ ญานะวงษา
2020 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)