โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผล รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก พื้นที่ตำบล แม่สูน

**หมายเหตุ
1. กำหนดการรายงานตัวและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามจำนวน ผ่านทางเว็บไซต์ www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
2. ในส่วนบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้ประกาศจะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมอีกครั้ง และตำแหน่งที่ยังว่างไม่ครบตามจำนวน จะขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านทาง www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
3.สำหรับตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ร่วมกับ กพร. ขอให้รอประกาศผลการคัดเลือก จนกว่าทาง สป.อว.จะกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและความต้องการจ้างงานร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้ได้
4. สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้รับความชัดเจนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)


ตำแหน่ง ประเภท รายชื่อ

( 2 คน ) ( 1 คน )
1 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว สาวิตรี เปล่งทองหลาง
2 ( ) นักศึกษา นางสาว ธาริณี ต๊ะวัง
3 ( ) นักศึกษา นางสาว พลอยณุภา แสงโชติ

( 1 คน ) ( 2 คน )
4 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย อภิเดช ชัยมงคล
5 ( ) ประชาชน นางสาว พีรดา วงษ์เทพ
6 ( ) ประชาชน นางสาว ณัฐสุดา ลุงติ

( 2 คน )
7 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย ขจรเกียรติ ชัยลังกา
8 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว สิริวรัญญา สีติ

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 2 คน )
9 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว พิมพ์ชนก วรรณทอง
10 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว กัญญาณี ติ๊บกัน
11 ( ) ประชาชน
12 ( ) นักศึกษา นางสาว กชนิภา แช่มช้อย
13 ( ) นักศึกษา นางสาว ดวงฤทัย มาไว

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 1 คน )
14 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว พรพรรณ พรหมจาด
15 ( ) บัณฑิตจบใหม่ ว่าที่ร้อยตรี ชาตรี อึ้งสมบัติดี
16 ( ) ประชาชน นางสาว อริญญา เจริญภัทรกันย์
17 ( ) นักศึกษา นาย บุญธรรม คำสุข

( 2 คน ) ( 1 คน )
18 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว รจนา แซ่เจี้ยง
19 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว วิไลวรรณ์ จะซา
20 ( ) ประชาชน นาย ปิยะฉัตร แจ่มเรือน
2020 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)