โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผล รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก พื้นที่ตำบล จอมหมอกแก้ว

**หมายเหตุ
1. กำหนดการรายงานตัวและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามจำนวน ผ่านทางเว็บไซต์ www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
2. ในส่วนบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้ประกาศจะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมอีกครั้ง และตำแหน่งที่ยังว่างไม่ครบตามจำนวน จะขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านทาง www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
3.สำหรับตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ร่วมกับ กพร. ขอให้รอประกาศผลการคัดเลือก จนกว่าทาง สป.อว.จะกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและความต้องการจ้างงานร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้ได้
4. สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้รับความชัดเจนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)


ตำแหน่ง ประเภท รายชื่อ

( 2 คน ) ( 1 คน )
1 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว วัชฎาภรณ์ คีรีแก้ว
2 ( ) นักศึกษา นางสาว ธัญจิรา ชะอุ่ม
3 ( ) นักศึกษา นางสาว ประวีณา ปาดี

( 1 คน ) ( 2 คน )
4 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ศิริพร ไชยวงค์
5 ( ) ประชาชน นางสาว เบ็ญจพร ศรีกัญญา
6 ( ) ประชาชน นางสาว สุดารัตน์ บุญเรือง

( 2 คน )
7 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย ปาณชัย สุขเกษม
8 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว กุลจิรา พิเชษฐบุญเกียรติ

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 2 คน )
9 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว พจนาถ ก้อนนาค
10 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว วาสนา ปงรังษี
11 ( ) ประชาชน นาย กิตติกร เมืองอินทร์
12 ( ) นักศึกษา นางสาว ชธิดาพร ท่อนคำ
13 ( ) นักศึกษา นางสาว อัจฉรียา มั่งคั่ง

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 1 คน )
14 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย รัตนโชค ผาคำ
15 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย ภาสวิทย์ ศรีไพโรจน์
16 ( ) ประชาชน นางสาว พัชรี เพชรน้อย
17 ( ) นักศึกษา ว่าที่ ร.ต. ชนวีร์ วรรณรัตนื

( 2 คน ) ( 1 คน )
18 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ญาณัจฉรา คำสาร
19 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ศิริวิมล ชัยรัตน์
20 ( ) ประชาชน นาง กัลยา เร็วการ
2020 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)