โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผล รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก พื้นที่ตำบล ป่าอ้อดอนชัย

**หมายเหตุ
1. กำหนดการรายงานตัวและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามจำนวน ผ่านทางเว็บไซต์ www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
2. ในส่วนบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้ประกาศจะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมอีกครั้ง และตำแหน่งที่ยังว่างไม่ครบตามจำนวน จะขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านทาง www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
3.สำหรับตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ร่วมกับ กพร. ขอให้รอประกาศผลการคัดเลือก จนกว่าทาง สป.อว.จะกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและความต้องการจ้างงานร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้ได้
4. สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้รับความชัดเจนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)


ตำแหน่ง ประเภท รายชื่อ

( 2 คน ) ( 1 คน )
1 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว จันทร์ตระการ หินคง
2 ( ) นักศึกษา นางสาว วณิชชา ชุมพล
3 ( ) นักศึกษา นางสาว เวทิตา เหมปันดัน

( 1 คน ) ( 2 คน )
4 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว สุธินี ใจสุข
5 ( ) ประชาชน ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฐฐริญา พิบูลย์ศรี
6 ( ) ประชาชน นาย ธนาวัฒน์ ขันติวงค์

( 2 คน )
7 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว รัตนา โสกเชือก
8 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว จุฑามณี อ่อนคำเหลือง

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 2 คน )
9 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ศศินา ลำมา
10 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย ปวีณ์สุดา มหาวงศ์
11 ( ) ประชาชน นางสาว พรภัทรานิษฐ์ กิจชัยวัฒนาการ
12 ( ) นักศึกษา นางสาว สุวรรณี พรมสังข์
13 ( ) นักศึกษา นาย บดินทร์ ศรีจันทร์

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 1 คน )
14 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย สิทธิชัย ดอนชัย
15 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ชื่นกมล แสนอุ่น
16 ( ) ประชาชน นางสาว สุกัญญา มาลี
17 ( ) นักศึกษา นาย ปฐมพร โพธิทาสี

( 2 คน ) ( 1 คน )
18 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว กนกวรรณ พุทธวงค์
19 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว จงจิตต์ วงศ์วัฒนะ
20 ( ) ประชาชน นาย ประเสริฐ เมืองคำ
2020 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)