โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผล รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก พื้นที่ตำบล สันกลาง

**หมายเหตุ
1. กำหนดการรายงานตัวและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามจำนวน ผ่านทางเว็บไซต์ www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
2. ในส่วนบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้ประกาศจะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมอีกครั้ง และตำแหน่งที่ยังว่างไม่ครบตามจำนวน จะขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านทาง www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
3.สำหรับตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ร่วมกับ กพร. ขอให้รอประกาศผลการคัดเลือก จนกว่าทาง สป.อว.จะกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและความต้องการจ้างงานร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้ได้
4. สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้รับความชัดเจนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)


ตำแหน่ง ประเภท รายชื่อ

( 2 คน ) ( 1 คน )
1 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว จุฑาทิพย์ ธิแก้ว
2 ( ) นักศึกษา นาย วิฑิต อริยะวงค์
3 ( ) นักศึกษา นาย ทินกร ทองติด

( 1 คน ) ( 2 คน )
4 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย สุวิจักขณ์ ธรรมจักร์
5 ( ) ประชาชน นางสาว กิตติภา เชื้อเมืองพาน
6 ( ) ประชาชน นางสาว กรรณิการ์ พุทธวงค์

( 2 คน )
7 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว จิราภรณ์ นาทะสันต์
8 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว นิพัทธา ประกันทะ

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 2 คน )
9 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว จิตรานุช ชัยนันท์
10 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย เกียรติศักดิ์ วงค์แสง
11 ( ) ประชาชน นางสาว วราวรรณ อินต๊ะ
12 ( ) นักศึกษา นาย โกเมศ ลาดปะละ
13 ( ) นักศึกษา นาย กรวิชญ์ อินศวร

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 1 คน )
14 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย ณัฐวัฒน์ วัฒนาพรชัย
15 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย ปติ ชาธรรมา
16 ( ) ประชาชน นางสาว คัศฤญา เตปินตา
17 ( ) นักศึกษา นาย เอกนรินทร์ ตันเต๋

( 2 คน ) ( 1 คน )
18 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว นิภาภรณ์ นันตา
19 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย ธนากร แก้วแก่น
20 ( ) ประชาชน นาย ศรชัย อิ่นแก้ว
2020 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)