โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผล รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก พื้นที่ตำบล ดอยงาม

**หมายเหตุ
1. กำหนดการรายงานตัวและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามจำนวน ผ่านทางเว็บไซต์ www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
2. ในส่วนบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้ประกาศจะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมอีกครั้ง และตำแหน่งที่ยังว่างไม่ครบตามจำนวน จะขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านทาง www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
3.สำหรับตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ร่วมกับ กพร. ขอให้รอประกาศผลการคัดเลือก จนกว่าทาง สป.อว.จะกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและความต้องการจ้างงานร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้ได้
4. สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้รับความชัดเจนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)


ตำแหน่ง ประเภท รายชื่อ

( 2 คน ) ( 1 คน )
1 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว กัญญาพัชร เชื้อเมืองพาน
2 ( ) นักศึกษา นาย กิตติศักดิ์ ดวงวรรณา
3 ( ) นักศึกษา นาย ปรมัตถ์ ศิริอ่วม

( 1 คน ) ( 2 คน )
4 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว รุ่งทิวา อุปนันท์
5 ( ) ประชาชน นางสาว สุพรรณิการ์ อ้ายดี
6 ( ) ประชาชน นางสาว รชตพร พวงสิน

( 2 คน )
7 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว วฤนดา ทวรรณา
8 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย ชาคริต ชัยชนะ

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 2 คน )
9 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว สุพิณญา กันทากาศ
10 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย ธนัตปกร ทาซาว
11 ( ) ประชาชน นาย สานิตย์ คงชื่นสวัสดิ์
12 ( ) นักศึกษา นางสาว ณัฎฐ์นรี ร่มโพธิ์สุวรรณ
13 ( ) นักศึกษา นาย ณัฐพงษ์ วงค์ไชย

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 1 คน )
14 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย อดิศักดิ์ หมื่นเกี๋ยง
15 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย ธวัตรชัย เสวะกะ
16 ( ) ประชาชน นาย บรรดล คำเขียว
17 ( ) นักศึกษา

( 2 คน ) ( 1 คน )
18 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ดวงฤทัย ไขทา
19 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย อนุยุต อ้ายดวง
20 ( ) ประชาชน นาย สุกิจ กันธิยะ
2020 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)