โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผล รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก พื้นที่ตำบล แม่ฮ้อยเงิน

**หมายเหตุ
1. กำหนดการรายงานตัวและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามจำนวน ผ่านทางเว็บไซต์ www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
2. ในส่วนบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้ประกาศจะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมอีกครั้ง และตำแหน่งที่ยังว่างไม่ครบตามจำนวน จะขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านทาง www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
3.สำหรับตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ร่วมกับ กพร. ขอให้รอประกาศผลการคัดเลือก จนกว่าทาง สป.อว.จะกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและความต้องการจ้างงานร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้ได้
4. สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้รับความชัดเจนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)


ตำแหน่ง ประเภท รายชื่อ

( 2 คน ) ( 1 คน )
1 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ไพลิน ธรรมขันแข็ง
2 ( ) นักศึกษา นาย อภิสิทธิ์ สิทธิปัญญา
3 ( ) นักศึกษา นาย จิรกิตติ์ กอนคำ

( 1 คน ) ( 2 คน )
4 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว พิชญาวี อินหน่อแก้ว
5 ( ) ประชาชน นางสาว ปัณฑิตา ปัญญาแปง
6 ( ) ประชาชน นาย ชุติพนธ์ ตาจิโน

( 2 คน )
7 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย เทพพิทักษ์ วิทักษ์บุตร์
8 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว นิลาวัณย์ เดชคำตั๋น

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 2 คน )
9 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว นริศรา ดวงสม
10 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว นิศารัตน์ ดาวแก้ว
11 ( ) ประชาชน นางสาว วิภาภรณ์ บรรเทิง
12 ( ) นักศึกษา นาย กิติพงศ์ ตาสุรินทร์
13 ( ) นักศึกษา นาย นนทชัย ไทยตัน

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 1 คน )
14 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว พิมพิศา ดวงคำซาว
15 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว รัตติกาล สนั่นไหว
16 ( ) ประชาชน นางสาว ชนัญชิดา กิตติโรจน์ประชา
17 ( ) นักศึกษา นาย ณัฐวุฒิ ใจอ่อน

( 2 คน ) ( 1 คน )
18 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว สินีนารถ ตาฟูย้อย
19 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย ทวิช เทโวขัติ
20 ( ) ประชาชน นางสาว ภัคจิรา สิทธิปัญญา
2020 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)