โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผล รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก พื้นที่ตำบล แม่คือ

**หมายเหตุ
1. กำหนดการรายงานตัวและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามจำนวน ผ่านทางเว็บไซต์ www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
2. ในส่วนบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้ประกาศจะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมอีกครั้ง และตำแหน่งที่ยังว่างไม่ครบตามจำนวน จะขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านทาง www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
3.สำหรับตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ร่วมกับ กพร. ขอให้รอประกาศผลการคัดเลือก จนกว่าทาง สป.อว.จะกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและความต้องการจ้างงานร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้ได้
4. สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้รับความชัดเจนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)


ตำแหน่ง ประเภท รายชื่อ

( 2 คน ) ( 1 คน )
1 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว กุลธิดา บุญรัตนาภิรมย์
2 ( ) นักศึกษา นาย ปรัชญาเมธี จันทวรรณ์
3 ( ) นักศึกษา นางสาว นพมาศ ฝั้นเขียว

( 1 คน ) ( 2 คน )
4 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว พิมลพรรณ กาวีอิ่น
5 ( ) ประชาชน นางสาว รพีพรรณ สุกาละ
6 ( ) ประชาชน นางสาว โสภิดา กาวีอิ่น

( 2 คน )
7 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย ชุติพลธิ์ ตั้งหิรัญญาคุปต์
8 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว อธิราภ์ ปรารมภ์

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 2 คน )
9 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ผกาวดี ญาติเทียม
10 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว สโรชา ปัญญาไชย
11 ( ) ประชาชน นางสาว ศิริพรรณ จันทร์แดง
12 ( ) นักศึกษา นางสาว พัชราภรณ์ คำเบ้า
13 ( ) นักศึกษา นางสาว เยาวลักษณ์ ช่างฝั้น

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 1 คน )
14 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาง จริญญา สะสมทรัพย์
15 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ชนนิกานต์ วรรณวงศ์
16 ( ) ประชาชน
17 ( ) นักศึกษา นางสาว พรชิตา คำเบ้า

( 2 คน ) ( 1 คน )
18 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว หนึ่งฤทัย สิริกันต์วรวงค์
19 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ภัทรชนิดา ยอดพิโล
20 ( ) ประชาชน นางสาว กรุณา พัฒนพิชัย
2020 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)