โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผล รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก พื้นที่ตำบล หนองผึ้ง

**หมายเหตุ
1. กำหนดการรายงานตัวและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามจำนวน ผ่านทางเว็บไซต์ www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
2. ในส่วนบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้ประกาศจะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมอีกครั้ง และตำแหน่งที่ยังว่างไม่ครบตามจำนวน จะขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านทาง www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
3.สำหรับตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ร่วมกับ กพร. ขอให้รอประกาศผลการคัดเลือก จนกว่าทาง สป.อว.จะกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและความต้องการจ้างงานร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้ได้
4. สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้รับความชัดเจนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)


ตำแหน่ง ประเภท รายชื่อ

( 2 คน ) ( 1 คน )
1 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว เบญญาภา บุญมาสร้อย
2 ( ) นักศึกษา นางสาว ณัฏฐณิชา พันธุสา
3 ( ) นักศึกษา นางสาว อาทิตยา เนตรคำยวง

( 1 คน ) ( 2 คน )
4 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว นราพร ปิ่นญาติ
5 ( ) ประชาชน นางสาว เพริฑูย์ พารอด
6 ( ) ประชาชน นางสาว พิชชาภัทร์ เกิดวัฒนธรรม

( 2 คน )
7 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว จุติณัฏฐ์ เกียรติวรกุร
8 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว พรจิรา ทองอ่อน

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 2 คน )
9 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว กันธิชาภ์ บุตรวงษ์
10 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ณฑิฉัตร ต้นทน
11 ( ) ประชาชน นาง ธนภรณ์ จมูศรี
12 ( ) นักศึกษา นางสาว สุภาวิณี ไชยบุญเรือง
13 ( ) นักศึกษา นางสาว ปานชีวา จันทร์แก้ว

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 1 คน )
14 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว พรพฤกษา จงศิริฉัยกุล
15 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย สาธิต กาญจนกุล
16 ( ) ประชาชน นาย เอกลักษณ์ คำมูล
17 ( ) นักศึกษา นางสาว ชนิดา ทีปะปาล

( 2 คน ) ( 1 คน )
18 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ภัทรกันย์ แก่นจันทร์
19 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ณิชนันท์ เตชนันท์
20 ( ) ประชาชน นาย ธเนศร์ ชัยดรุณ
2020 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)