โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผล รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก พื้นที่ตำบล สันทราย

**หมายเหตุ
1. กำหนดการรายงานตัวและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามจำนวน ผ่านทางเว็บไซต์ www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
2. ในส่วนบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้ประกาศจะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมอีกครั้ง และตำแหน่งที่ยังว่างไม่ครบตามจำนวน จะขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านทาง www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
3.สำหรับตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ร่วมกับ กพร. ขอให้รอประกาศผลการคัดเลือก จนกว่าทาง สป.อว.จะกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและความต้องการจ้างงานร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้ได้
4. สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้รับความชัดเจนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)


ตำแหน่ง ประเภท รายชื่อ

( 2 คน ) ( 1 คน )
1 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย ปริชญ์ พงษ์สาระนันทกุล
2 ( ) นักศึกษา นางสาว อรไท เขียวชอุ่ม
3 ( ) นักศึกษา นาย ชิษณุพงศ์ เรือนใส

( 1 คน ) ( 2 คน )
4 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย นุติพงษ์ อินปั๋นแก้ว
5 ( ) ประชาชน นาง จิรภา สรรค์​สิริ​
6 ( ) ประชาชน นางสาว ชลพิศชา สุนันตา

( 2 คน )
7 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว กุลประภัสสร์ ไชยเมือง
8 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว รัตนาภรณ์ ใจจาน

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 2 คน )
9 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย กิจติพงษ์ ดาวสนั่น
10 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย ธนาวัฒน์ การินจันทร์
11 ( ) ประชาชน นางสาว กาญจน์ชนิต กันชะนะ
12 ( ) นักศึกษา นางสาว ปณิตา สุขวันดี
13 ( ) นักศึกษา นาย ชนินทรักษ์ แซ่ฉั่ว

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 1 คน )
14 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย ธนพรรธน์ วงศ์เเก่นจันทร์
15 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย นภาดล โนรีเวชกุศล
16 ( ) ประชาชน นาง ชุลิตา ไชยกุฉิน
17 ( ) นักศึกษา นางสาว พฤศจิกา โควาบุญพิทักษ์

( 2 คน ) ( 1 คน )
18 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย รณชัย กมลทิพย์วงศ์
19 ( ) บัณฑิตจบใหม่
20 ( ) ประชาชน นาย พนากร ดอนปัน
2020 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)