โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผล รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก พื้นที่ตำบล ท่าช้าง

**หมายเหตุ
1. กำหนดการรายงานตัวและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามจำนวน ผ่านทางเว็บไซต์ www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
2. ในส่วนบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้ประกาศจะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมอีกครั้ง และตำแหน่งที่ยังว่างไม่ครบตามจำนวน จะขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านทาง www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
3.สำหรับตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ร่วมกับ กพร. ขอให้รอประกาศผลการคัดเลือก จนกว่าทาง สป.อว.จะกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและความต้องการจ้างงานร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้ได้
4. สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้รับความชัดเจนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)


ตำแหน่ง ประเภท รายชื่อ

( 2 คน ) ( 1 คน )
1 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว บูรยา จันทร์สอน
2 ( ) นักศึกษา นางสาว ศศิตาภรณ์ ตรีเดชา
3 ( ) นักศึกษา นาย ธวัชชัย วันทัพ

( 1 คน ) ( 2 คน )
4 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ณัฐทรานันท์ สุวรรณเวช
5 ( ) ประชาชน นางสาว ชลธิชา แซ่ต่ง
6 ( ) ประชาชน นางสาว ณภัทรธินันท์ เต๋ทิ

( 2 คน )
7 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว จันทิรา คณโททอง
8 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว จิราวดี นาคแจ่ม

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 2 คน )
9 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ศลิษา ไกรศรีทุม
10 ( ) บัณฑิตจบใหม่ ว่าที่ ร.ต หญิง รัชษา จีนด้วง
11 ( ) ประชาชน นางสาว กัญญาภัค ปิ่นสกุล
12 ( ) นักศึกษา นาย ภูมินันท์ วิมาโน
13 ( ) นักศึกษา นางสาว จิราพร ใจงาม

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 1 คน )
14 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย ณัฐดนัย ตองแก้ว
15 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว จิตรา หนูหริ่ง
16 ( ) ประชาชน นางสาว วิจิตรา พุกละออ
17 ( ) นักศึกษา นางสาว สุธารินี ม่วงมา

( 2 คน ) ( 1 คน )
18 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ศรวณีย์ สิงห์โต
19 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย ศุภกร ดวงประสิทธิ์
20 ( ) ประชาชน นาง คนึง อ่ำขำ
2020 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)