โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผล รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก พื้นที่ตำบล ด่านแม่ละเมา

**หมายเหตุ
1. กำหนดการรายงานตัวและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามจำนวน ผ่านทางเว็บไซต์ www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
2. ในส่วนบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้ประกาศจะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมอีกครั้ง และตำแหน่งที่ยังว่างไม่ครบตามจำนวน จะขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านทาง www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
3.สำหรับตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ร่วมกับ กพร. ขอให้รอประกาศผลการคัดเลือก จนกว่าทาง สป.อว.จะกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและความต้องการจ้างงานร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้ได้
4. สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้รับความชัดเจนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)


ตำแหน่ง ประเภท รายชื่อ

( 2 คน ) ( 1 คน )
1 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ธันย์ชนก ชลาสินธุ์​
2 ( ) นักศึกษา นาย อธิคม แม่เกศินี
3 ( ) นักศึกษา นางสาว วรรณิดา ทำสีนาค

( 1 คน ) ( 2 คน )
4 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ณัฐธณฐศา วิชัยวนารัตน์
5 ( ) ประชาชน นาย เมธัส ลี้มงคลเลิศ
6 ( ) ประชาชน นางสาว ธารา สูติพันธ์ุสกุล

( 2 คน )
7 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ลักษณารินทร์ มรดกดอย
8 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว เกศราภรณ์ เครืออิ่ม

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 2 คน )
9 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย กิตติพงษ์ แสนคำลือ
10 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย ธุวานนท์ ใจสุยะ
11 ( ) ประชาชน นางสาว อรอมล แปลงลักขณา
12 ( ) นักศึกษา นางสาว ศิรินภา พงษ์อิ่ม
13 ( ) นักศึกษา นางสาว กัญญาณัฐ จันทร์รอด

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 1 คน )
14 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว วรรณวิสา วนาธรรมเจริญ
15 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว พิชามญชฺุ์ สีวิใจ
16 ( ) ประชาชน นางสาว ชลธิชา พินิจพนากุล
17 ( ) นักศึกษา นางสาว อรัญญา นาวงษ์

( 2 คน ) ( 1 คน )
18 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว กชกร นันทะใจ
19 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ปัทธมล ปวงนคร
20 ( ) ประชาชน นางสาว ฐิติพร พะกาอุดม
2020 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)