โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผล รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก พื้นที่ตำบล หนองบัวเหนือ

**หมายเหตุ
1. กำหนดการรายงานตัวและสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้ผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามจำนวน ผ่านทางเว็บไซต์ www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
2. ในส่วนบางพื้นที่ที่ยังไม่ได้ประกาศจะประกาศรายชื่อเพิ่มเติมอีกครั้ง และตำแหน่งที่ยังว่างไม่ครบตามจำนวน จะขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านทาง www.kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/otou
3.สำหรับตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเลกทรอนิกส์ ร่วมกับ กพร. ขอให้รอประกาศผลการคัดเลือก จนกว่าทาง สป.อว.จะกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและความต้องการจ้างงานร่วมกับหน่วยงานผู้ใช้ได้
4. สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อได้รับความชัดเจนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)


ตำแหน่ง ประเภท รายชื่อ

( 2 คน ) ( 1 คน )
1 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย ศาศวัต บุญไข
2 ( ) นักศึกษา นางสาว ณิชารีย์ ครองแก้ว
3 ( ) นักศึกษา นาย นครินทร์ น้อยสอนเจริญ

( 1 คน ) ( 2 คน )
4 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว กรรณิกา พันธ์พืช
5 ( ) ประชาชน นาย อานนท์ กายเพ็ชร
6 ( ) ประชาชน นางสาว พัชรินทร์ คุ้มแก้ว

( 2 คน )
7 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว สุธิดา สมพินิจ
8 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว นิชนันท์ พนาปานแก้ว

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 2 คน )
9 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว กมลวรรณ บุญวัต
10 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ธิติสุดา ดอกจันทร์
11 ( ) ประชาชน นาง ลักขณา วงษ์ต๊ะ
12 ( ) นักศึกษา นางสาว กัลยรัตน์ สืบพงศ์ตระกูล
13 ( ) นักศึกษา นาย ณัฐวัฒน์ บุตรพรม

( 2 คน ) ( 1 คน ) ( 1 คน )
14 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาย พสิษฐ์ คำมัง
15 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นาง น้ำฝน พรมชมชา
16 ( ) ประชาชน นาง จุรีรัตน์ ยมเกิด
17 ( ) นักศึกษา นาย พัชร สอนธรรม

( 2 คน ) ( 1 คน )
18 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ศิวัชญา อินทฉิม
19 ( ) บัณฑิตจบใหม่ นางสาว ธนวรรณ ทุ่มสอน
20 ( ) ประชาชน นางสาว จันทิมา พันธ์หิง
2020 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)