**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

ร่วมคิด ร่วมทำ นำความสุข สู่ชุมชน สร้างคน สร้างความรู้ สร้างชุมชน
ถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน 10 โครงการในการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคำแนะนำที่ควรทำเพิ่มเติมของคณะกรรมการและอนุกรรมการ ตลอดจนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 10 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชน แบบมีส่วนร่วม มทร.ล้านนา ดังนี้ 1) คลินิกแก้ปัญหาและพัฒนาอาชีพเขตพื้นที่ลำปาง 2) กล้าข้าวนาโยน..เกษตรชุมชนถูกใจ บ้านใหม่เจริญผลสามัคคี ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 3) สืบสานตำนานปั้นดินเผา มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าแห่งบ้านเหมืองกุง 4) "ก๊าซชีวภาพ จากฟาร์มไก่ บ้านดอยชัยมงคล" ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ใช้แทนก๊าซหุงต้มในชุมชนและผลิต5) กระแสไฟฟ้า บ้านดอยชัยมงคล ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 6) "ขยะ...สังคม คิด...ก่อนใช้ คัด...ก่อนทิ้ง เพื่อ...ชีวิตที่ดีกว่า" บ้านร่องธาร หมู่ 9 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 7) ความมั่นคงด้านอาหารบ้านห้วยลอย ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 8) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินปลูก ของชุมชนบ้านแค่สู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืน 9) "กลิ่นไอความสุข ฐานเรียนรู้ชุมชนบ้านดิน... วิถีชีวิตท่องเที่ยวเชิงเกษตรยั่งยืน" ฐานการเรียนรู้ชุมชน... บ้านดิน 10) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนห้วยส้านดอนจั่น ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย "ห้วยส้านดอนจั่น ฝันร่วมกันกับ มทร.ล้านนาเชียงราย"