**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ ฉบับที่3 ประจำเดือน เม.ย. - มิ.ย. 61
บรรณาธิการ

ผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และผลการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการของมหาลัยฯ แก่ภาคีเครือข่าย นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป