**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

คู่มือการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

โดย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2557.

จำนวน 20 หน้า

ISBN 978-974-625-686-5

 

เกี่ยวกับหนังสือ

องค์ความรู้เกี่ยวกับ แนวทาง/คู่มือในการควบคุมศัตรูพืชที่ปลอดภัยโดยเน้นการใช้สารชีวภัณฑ์ต่างๆ เพื่อลดการปนเปื้อนสารเคมีในวัตถุดิบที่นำมาใช้ประกอบอาหารโดยเฉพาะสารกำจัดศัตรูพืชชนิดต่างๆ ซึ่งตกค้างอยู่ในพืชผักผลไม้และสิ่งแวดล้อม

 

สารบัญ

หลักการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

การใช้สารสกัดจากพืชกำจัดแมลงศัตรูพืช

แมลงศัตรูพืชที่สำคัญของพืชตระกูลแตง (ฟักทอง แตงกวา บวบ ฟัก)

โรคพืชการป้องกันโดยไม่ใช้สารเคมี

การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การสกัดด้วยน้ำอย่างง่ายสำหรับเกษตรกร

วิธีสกัดสารจากดีปลีและพืชอื่นๆ

ตารางสรุปการป้องกันศัตรูพืชที่ปลอดภัย