**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

มะเขือเทศพื้นเมือง เบอร์ 3 : มะเขือเทศพื้นเมือง เบอร์ 3 พันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2556.

จำนวน 16 หน้า

ISBN 978-974-625-581-3

 

เกี่ยวกับหนังสือ

องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์ มะเขือเทศเป็นพืชล้มลุก ซึ่งมีการปลูกมานานเพาะเป็นอาหารประจำครัวเรือนใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารต่างๆ มากมาย ปัจจุบันมะเขือเทศเป็นผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ นิยมปลูกโดยทั่วไปทั้งในเขตร้อนชื้นและเขตอบอุ่น

 

มะเขือเทศพื้นเมือง เบอร์ 3 เกิดจากการกระจายตัวของพันธุกรรมซึ่งปรากฏลักษณะดีของพันธุ์ที่ได้จากการคัดเลือกในกลุ่มประชากรของมะเขือเทศพื้นเมืองเบอร์ 1 และ เบอร์ 2 เป็นลักษณะที่แตกต่างจากลักษณะเดิมจึงได้คัดเลือก และเก็บเมล็ดพันธุ์ปลูกต่อๆ กันหลายรุ่น

 

สารบัญ

ความสำคัญ

ลักษณะทั่วไปของพืช

ลักษณะการเจริญเติบโตของมะเขือเทศพื้นเมือง เบอร์ 3

สภาพภูมิอากาศและฤดูปลูกที่เหมาะสม

พื้นที่ปลูก

ประวัติการพัฒนาพันธุ์

ลักษณะประจำพันธุ์มะเขือเทศเบอร์ 3

ขั้นตอนการปลูก

การผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์

ผังการปลูก