**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ ฉบับที่2 ประจำเดือน ม.ค. - มี.ค. 61
บรรณาธิการ

ผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และผลการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการของมหาลัยฯ แก่ภาคีเครือข่าย นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป