**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

ถั่วฝักยาว: ถั่วฝักยาวพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2556.

จำนวน 16 หน้า.

ISBN 978-974-625-546-2

 

เกี่ยวกับหนังสือ

องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์ ถั่วฝักยาว ซึ่งเป็นอีกพืชหนึ่งที่เกษตรกรนิยมปลูกทั้งเพื่อใช้เป็นอาหาร และการจำหน่ายเป็นรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

 

ถั่วฝักยาว พันธุ์สวก 1 เป็นพันธุ์ถั่วฝักยาวที่ให้ผลผลิตสูง และมีความยาวของฝักมากกว่าพันธุ์อื่นๆ พัฒนาปรับปรุงพันธุ์จากคุณลักษณะทางการเกษตรของถั่วฝักยาวสด จำนวน 10 สายพันธุ์ ได้แก่ สวก1 YB6 YB8 YBMS7 นิโกร ขวานทอง ไต้หวัน พิเศษ YBMS4 YBMS5 และ RYLBMS5

 

สารบัญ

ความสำคัญของถั่วฝักยาว

ประวัติ และการพัฒนาพันธุ์ถั่วฝักยาว

อุปกรณ์

วิธีการปลูก

ผลการคัดเลือกเปรียบเทียบพันธุ์

โรคศัตรูถั่วฝักยาวที่สำคัญ

แมลงที่เป็นศัตรูสำคัญของถั่วฝักยาว

ผังการปลูกถั่วฝักยาว