**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

แตงกวา: แตงกวาพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2556.

จำนวน 19 หน้า.

ISBN 978-974-625-550-9

 

เกี่ยวกับหนังสือ

องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์ แตงกวา ซึ่งเป็นพืชต่างถิ่นที่มาจากประเทศอินเดียแต่กลับเป็นที่นิยมในหมู่คนไทยในทุกระดับจึงถือเป็นพืชเศรษฐกิจและพืชพื้นถิ่นที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆ

 

แตงกวาพันธุ์คัดเลือกใหม่เก็บรวบรวม พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์แตงกวากว่า 16 สายพันธุ์ เป็นพันธุ์ผลสั้น 8 สายพันธุ์ผลยาว 8 สายพันธุ์จนได้พันธุ์ที่มีความเหมาะสมแก่การขยายพันธุ์เป็นพันธุ์คัดใหม่คือ CMS1

 

สารบัญ

ความสำคัญของแตงกวา

ถิ่นกำเนิดของแตงกวา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

การจำแนกแตงกวา

ลักษณะประจำพันธุ์ของแตงกวาพันธุ์ CMS1

สภาพแวดล้อมในการปลูกแตงกวา

แมลงศัตรูแตงกวา

โรคแตง

การเก็บเกี่ยว

ผังการปลูก