**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

มะเขือเทศ: มะเขือเทศพื้นเมืองพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2553.

จำนวน 11 หน้า.

 

เกี่ยวกับหนังสือ

องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์ มะเขือเทศพื้นเมืองพันธุ์คัดเลือกใหม่ ซึ่งพัฒนาปรับปรุงพันธุ์จากมะเขือเทศพื้นเมืองสองสายพันธุ์ ให้มีคุณสมบัติปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี และมีความทนทานต่อศัตรูพืช เริ่มจากการคัดเลือกพันธุ์พืชให้มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอกเหมาะสมกับฤดูกาลเจริญเติบโตดีทนทานต่อศัตรูพืช ทั้งนี้ได้ต้นพันธุ์ ที่มีลักษณะแตกต่างกันสองพันธุ์ คือ พันธุ์หนึ่งมีใบมากและมีขนาดใบใหญ่ เหมาะที่จะปลูกในฤดูร้อน และอีกพันธุ์หนึ่งมีจำนวนใบน้อย ขนาดใบเล็กเหมาะที่จะปลูกในฤดูฝน แต่ทั้งสองพันธุ์สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ทุกฤดูและมีผลผลิตค่อนข้างสูง

 

สารบัญ

คำสำคัญ

ลักษณะทั่วไปของพืช

ลักษณะการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ

สภาพภูมิอากาศและฤดูปลูกที่เหมาะสม

พื้นที่ปลูก

ประวัติการพัฒนาพัฒนา

วัตถุประสงค์

วิธีการ

วิธีการพัฒนาพันธุ์

ผลที่ได้รับจากการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศพื้นเมือง

การปลูกปฏิบัติดูแลรักษา

การปลูกแปลง

การป้องกันกำจัดศัตรูมะเขือเทศ

การตลาดและการจำหน่าย

แนวทางการพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศต่อไป

ผังการปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษามะเขือเทศพันธุ์พื้นเมือง