**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

ข้าวโพดหวานฝักเล็ก (เทียนหวาน) พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2553.

จำนวน 12 หน้า

 

เกี่ยวกับหนังสือ

องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์ พันธุ์ข้าวโพดหวานฝักเล็กหรือเรียกว่า “เทียนหอม” ซึ่งเป็นข้าวโพดหวานฝักเล็กพันธุ์ใหม่ พัฒนามาจากการนำข้าวโพดเทียน พันธุ์พื้นเมืองของไทย มาเปลี่ยนให้มียีนส์หวานพิเศษ และควบคุมคุณภาพของเมล็ด โดยคงลักษณะขนาดฝักเท่าหรือใกล้เคียงกับข้าวโพดเทียน และให้เป็นพันธุ์ที่เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้ เหมาะสำหรับใช้เป็นพันธุ์ต้มฝักสดเพื่อการจำหน่ายแก่ผู้บริโภครายย่อย และสามารถนำเสิร์ฟขึ้นโต๊ะอาหารได้ทั้งฝัก

สารบัญ

ความสำคัญของข้าวโพด

ข้าวโพดหวาน

ประวัติและวิธีการพัฒนาพันธุ์ ข้าวโพดหวานฝักเล็ก (เทียนหวาน)

ฤดูในการปลูกข้าวโพดหวาน

การปลูก

การปฏิบัติดูแลรักษา

โรคและแมลงศัตรูที่สำคัญ

การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิต

คุณสมบัติของข้าวโพดหวานฝักเล็ก (เทียนหวาน)

บทสรุป

ผังการปลูกและปฏิบัติดูแลรักษาข้าวโพดหวานฝักเล็ก (เทียนหวาน)