**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

     เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ ๑๖ ปี ในการเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประเทศมาโดยตลอด การสร้างชื่อเสียงนั้นเกิดมาจากบุคลากรที่มีความทุ่มเท เสียสละการทำงานเพื่อมหาวิทยาลัย ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการสนับสนุนจากศิษย์เก่าที่ทำงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย จนเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน ตลอดจนนักศึกษาที่ตั้งใจเรียนและทำกิจกรรมซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้
     ในนามมหาวิทยาลัย ได้จัดทำหนังสือประกอบ ในการเข้ารับรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ “ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการยกย่องให้เกียรติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเพื่อเป็นการกระตุ้น การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการสร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นว่าผลงานและคุณงามความดีที่ได้กระทำไว้จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ได้เจริญรอยตามในการปฏิบัติงาน