คลังหนังสือ


[120] [513]

การปลูกมะนาว ในวงบ่อซีเมนต์

[147] [912]

คู่มือ การจัดการ สวนลำไย

[58] [84]

การค้า ออนไลน์ (E-Commerce) สำหรับชุมชน


[222] [778]

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


[217] [531]

การออกแบบลวดลายสู่การสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์


[2] [3]

การจัดการดินและธาตุอาหารไม้ผล


[1] [3]

กลเม็ด เคล็ดลับ การผลิตน้ำดื่มบริโภคบรรจุขวดและถังอย่างมีคุณภาพ


[243] [805]

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การขยายพันธ์พืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช


[187] [1046]

กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสับปะรด


[181] [534]

หลักเกณฑ์ที่ดี ในการผลิตอาหารขั้นต้น สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ( Primary GMP )


[334] [1157]

ผักเชียงดา ราชินีผักล้านนา


[281] [1598]

การจัดการทรัพยากรชุมชน เพื่อการจัดการท่องเที่ยว


[186] [1056]

กระดาษเปลือกข้าวโพดทำมือ


[317] [589]

การปลูกพืชโดย ไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ


ส่งแบบตอบรับ Click!

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์

        กองบรรณาธิการ “คลังหนังสือความรู้ มทร.ล้านนา” เปิดรับหนังสือองค์ความรู้ เพื่อตีพิมพ์หนังสือองค์ความรู้และจัดทำสื่อวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

กองบรรณาธิการคลังหนังสือความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
98 ม.8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053266518 ต่อ 1032
อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com
เว็บไซต์ : http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs


หนังสือองค์ความรู้เล่มล่าสุด!!

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

ISBN 978-974-625-898-2 (Print)
ISBN 978-974-625-899-9 (eBook)

คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000008445

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.