คลังหนังสือ


[0] [5]

การปรับปรุงบ้านให้อยู่อาศัย ในสภาวะน่าสบาย

[207] [1935]

การจัดทำรถกระทง มหาวิทยาลัยเทโนโลยีราชมงคลล้านนา

[166] [359]

การค้า ออนไลน์ (E-Commerce) สำหรับชุมชน

[366] [1406]

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

[439] [947]

การออกแบบลวดลายสู่การสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์

[2] [8]

การจัดการดินและธาตุอาหารไม้ผล

[1] [9]

กลเม็ด เคล็ดลับ การผลิตน้ำดื่มบริโภคบรรจุขวดและถังอย่างมีคุณภาพ

[921] [3891]

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การขยายพันธ์พืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

[368] [2206]

กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสับปะรด

[292] [1478]

หลักเกณฑ์ที่ดี ในการผลิตอาหารขั้นต้น สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ( Primary GMP )

[529] [2329]

ผักเชียงดา ราชินีผักล้านนา

[445] [3184]

การจัดการทรัพยากรชุมชน เพื่อการจัดการท่องเที่ยว

[194] [533]

แนวทางการจัดการดินและธาตุอาหาร พืชตระกูลส้มบนพื้นที่สูง


[186] [1087]

เทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสียอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพ


[159] [545]

การจัดทำรกระทงประจำปี ๒๕๖๒


[230] [1184]

มะกิ้งไม้เถามากประโยชน์จากยอดดอย


[190] [745]

การจัดการองค์ความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำในการผลิตข้าว เพื่อรับมือกับภัยแล้ง


[160] [475]

กระบวนการจัดการเรียนรู้ STEM Education ในศตวรรษที่ 21


[49] [44]

การผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณทำมือด้วยซีเมนต์


[280] [550]

หัวบุก พืชอาหารเพื่อสุขภาพ


[209] [3150]

มะเกี๋ยง ผลไม้มากประโยชน์


[0] [5]

การจดสิทธิบัตร


[348] [2297]

นักจัดการขยะชุมชน


[222] [1617]

การจัดการตลาดสำหรับ การค้าออนไลน์


ส่งแบบตอบรับ Click!

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์

        กองบรรณาธิการ “คลังหนังสือความรู้ มทร.ล้านนา” เปิดรับหนังสือองค์ความรู้ เพื่อตีพิมพ์หนังสือองค์ความรู้และจัดทำสื่อวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

กองบรรณาธิการคลังหนังสือความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
98 ม.8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053266518 ต่อ 1032
อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com
เว็บไซต์ : http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs


หนังสือองค์ความรู้เล่มล่าสุด!!

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

ISBN 978-974-625-904-0 (Print)
ISBN 978-974-625-905-7 (e-book)

คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000022132

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.