คลังหนังสือ


[2] [8]

การจัดการดินและธาตุอาหารไม้ผล

[1] [9]

กลเม็ด เคล็ดลับ การผลิตน้ำดื่มบริโภคบรรจุขวดและถังอย่างมีคุณภาพ

[599] [2397]

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การขยายพันธ์พืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

[277] [1440]

กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสับปะรด

[220] [909]

หลักเกณฑ์ที่ดี ในการผลิตอาหารขั้นต้น สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ( Primary GMP )

[404] [1435]

ผักเชียงดา ราชินีผักล้านนา

[343] [2217]

การจัดการทรัพยากรชุมชน เพื่อการจัดการท่องเที่ยว

[233] [1688]

กระดาษเปลือกข้าวโพดทำมือ

[357] [879]

การปลูกพืชโดย ไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ

[141] [576]

การปลูกมะนาว ในวงบ่อซีเมนต์

[168] [1074]

คู่มือ การจัดการ สวนลำไย

[113] [298]

การจัดการองค์ความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำในการผลิตข้าว เพื่อรับมือกับภัยแล้ง


[75] [227]

กระบวนการจัดการเรียนรู้ STEM Education ในศตวรรษที่ 21


[128] [238]

หัวบุก พืชอาหารเพื่อสุขภาพ


[127] [1600]

มะเกี๋ยง ผลไม้มากประโยชน์


[0] [5]

การจดสิทธิบัตร


[193] [1068]

นักจัดการขยะชุมชน


[116] [1019]

การจัดการตลาดสำหรับ การค้าออนไลน์


[0] [5]

การปรับปรุงบ้านให้อยู่อาศัย ในสภาวะน่าสบาย


[149] [1515]

การจัดทำรถกระทง มหาวิทยาลัยเทโนโลยีราชมงคลล้านนา


[100] [179]

การค้า ออนไลน์ (E-Commerce) สำหรับชุมชน


[273] [1116]

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


[267] [687]

การออกแบบลวดลายสู่การสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์


ส่งแบบตอบรับ Click!

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์

        กองบรรณาธิการ “คลังหนังสือความรู้ มทร.ล้านนา” เปิดรับหนังสือองค์ความรู้ เพื่อตีพิมพ์หนังสือองค์ความรู้และจัดทำสื่อวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

กองบรรณาธิการคลังหนังสือความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
98 ม.8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053266518 ต่อ 1032
อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com
เว็บไซต์ : http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs


หนังสือองค์ความรู้เล่มล่าสุด!!

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

ISBN 978-974-625-904-0 (Print)
ISBN 978-974-625-905-7 (e-book)

คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000013383

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.