คลังหนังสือ


[114] [299]

การจัดการองค์ความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำในการผลิตข้าว เพื่อรับมือกับภัยแล้ง

[75] [228]

กระบวนการจัดการเรียนรู้ STEM Education ในศตวรรษที่ 21

[128] [238]

หัวบุก พืชอาหารเพื่อสุขภาพ

[127] [1601]

มะเกี๋ยง ผลไม้มากประโยชน์

[0] [5]

การจดสิทธิบัตร

[193] [1068]

นักจัดการขยะชุมชน

[116] [1019]

การจัดการตลาดสำหรับ การค้าออนไลน์

[0] [5]

การปรับปรุงบ้านให้อยู่อาศัย ในสภาวะน่าสบาย

[149] [1521]

การจัดทำรถกระทง มหาวิทยาลัยเทโนโลยีราชมงคลล้านนา

[100] [180]

การค้า ออนไลน์ (E-Commerce) สำหรับชุมชน

[273] [1116]

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

[267] [690]

การออกแบบลวดลายสู่การสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์

[114] [299]

การจัดการองค์ความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำในการผลิตข้าว เพื่อรับมือกับภัยแล้ง


[75] [228]

กระบวนการจัดการเรียนรู้ STEM Education ในศตวรรษที่ 21


[128] [238]

หัวบุก พืชอาหารเพื่อสุขภาพ


[127] [1601]

มะเกี๋ยง ผลไม้มากประโยชน์


[0] [5]

การจดสิทธิบัตร


[193] [1068]

นักจัดการขยะชุมชน


[116] [1019]

การจัดการตลาดสำหรับ การค้าออนไลน์


[0] [5]

การปรับปรุงบ้านให้อยู่อาศัย ในสภาวะน่าสบาย


[149] [1521]

การจัดทำรถกระทง มหาวิทยาลัยเทโนโลยีราชมงคลล้านนา


[100] [180]

การค้า ออนไลน์ (E-Commerce) สำหรับชุมชน


[273] [1116]

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


[267] [690]

การออกแบบลวดลายสู่การสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์


ส่งแบบตอบรับ Click!

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์

        กองบรรณาธิการ “คลังหนังสือความรู้ มทร.ล้านนา” เปิดรับหนังสือองค์ความรู้ เพื่อตีพิมพ์หนังสือองค์ความรู้และจัดทำสื่อวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

กองบรรณาธิการคลังหนังสือความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
98 ม.8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053266518 ต่อ 1032
อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com
เว็บไซต์ : http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs


หนังสือองค์ความรู้เล่มล่าสุด!!

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

ISBN 978-974-625-904-0 (Print)
ISBN 978-974-625-905-7 (e-book)

คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000013398

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.