คลังหนังสือ


[317] [1519]

เมนู คลังความรู้

[7] [4]

องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การขึ้นรูปด้วยการอัด

[0] [3]

การผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณทำมือด้วยซีเมนต์

[0] [3]

แป้งมะพร้าวอาหารเพื่อสุขภาพ

[0] [3]

การปลูกและการใช้ประโยชน์จากดอกชมจันทร์

[20] [20]

การเพาะขยายพันธ์ปลาเลียหิน

[32] [24]

แนวทางการจัดการดินและธาตุอาหาร พืชตระกูลส้มบนพื้นที่สูง

[36] [79]

เทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสียอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพ

[55] [94]

การจัดทำรกระทงประจำปี ๒๕๖๒

[103] [114]

มะกิ้งไม้เถามากประโยชน์จากยอดดอย

[93] [195]

การจัดการองค์ความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำในการผลิตข้าว เพื่อรับมือกับภัยแล้ง

[55] [183]

กระบวนการจัดการเรียนรู้ STEM Education ในศตวรรษที่ 21

[317] [1519]

เมนู คลังความรู้


[7] [4]

องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การขึ้นรูปด้วยการอัด


[0] [3]

การผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณทำมือด้วยซีเมนต์


[0] [3]

แป้งมะพร้าวอาหารเพื่อสุขภาพ


[0] [3]

การปลูกและการใช้ประโยชน์จากดอกชมจันทร์


[20] [20]

การเพาะขยายพันธ์ปลาเลียหิน


[32] [24]

แนวทางการจัดการดินและธาตุอาหาร พืชตระกูลส้มบนพื้นที่สูง


[36] [79]

เทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสียอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพ


[55] [94]

การจัดทำรกระทงประจำปี ๒๕๖๒


[103] [114]

มะกิ้งไม้เถามากประโยชน์จากยอดดอย


[93] [195]

การจัดการองค์ความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำในการผลิตข้าว เพื่อรับมือกับภัยแล้ง


[55] [183]

กระบวนการจัดการเรียนรู้ STEM Education ในศตวรรษที่ 21


ส่งแบบตอบรับ Click!

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์

        กองบรรณาธิการ “คลังหนังสือความรู้ มทร.ล้านนา” เปิดรับหนังสือองค์ความรู้ เพื่อตีพิมพ์หนังสือองค์ความรู้และจัดทำสื่อวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

กองบรรณาธิการคลังหนังสือความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
98 ม.8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053266518 ต่อ 1032
อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com
เว็บไซต์ : http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs


หนังสือองค์ความรู้เล่มล่าสุด!!

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

ISBN 978-974-625-904-0 (Print)
ISBN 978-974-625-905-7 (e-book)

คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000011126

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.