คลังหนังสือ


[187] [482]

เมนู คลังความรู้

[22] [19]

หัวบุก พืชอาหารเพื่อสุขภาพ

[21] [16]

มะเกี๋ยง ผลไม้มากประโยชน์

[0] [0]

การจดสิทธิบัตร

[60] [146]

นักจัดการขยะชุมชน

[22] [7]

การจัดการตลาดสำหรับ การค้าออนไลน์

[0] [0]

การปรับปรุงบ้านให้อยู่อาศัย ในสภาวะน่าสบาย

[0] [2]

เทคนิคการจัดการศึกษาด้วย STEM

[22] [15]

การค้า ออนไลน์ (E-Commerce) สำหรับชุมชน

[145] [161]

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

[142] [281]

การออกแบบลวดลายสู่การสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์

[69] [251]

การจัดทำรถกระทง มหาวิทยาลัยเทโนโลยีราชมงคลล้านนา

[187] [482]

เมนู คลังความรู้


[22] [19]

หัวบุก พืชอาหารเพื่อสุขภาพ


[21] [16]

มะเกี๋ยง ผลไม้มากประโยชน์


[0] [0]

การจดสิทธิบัตร


[60] [146]

นักจัดการขยะชุมชน


[22] [7]

การจัดการตลาดสำหรับ การค้าออนไลน์


[0] [0]

การปรับปรุงบ้านให้อยู่อาศัย ในสภาวะน่าสบาย


[0] [2]

เทคนิคการจัดการศึกษาด้วย STEM


[22] [15]

การค้า ออนไลน์ (E-Commerce) สำหรับชุมชน


[145] [161]

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


[142] [281]

การออกแบบลวดลายสู่การสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์


[69] [251]

การจัดทำรถกระทง มหาวิทยาลัยเทโนโลยีราชมงคลล้านนา


ส่งแบบตอบรับ Click!

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์

        กองบรรณาธิการ “คลังหนังสือความรู้ มทร.ล้านนา” เปิดรับหนังสือองค์ความรู้ เพื่อตีพิมพ์หนังสือองค์ความรู้และจัดทำสื่อวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

กองบรรณาธิการคลังหนังสือความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
98 ม.8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053266518 ต่อ 1032
อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com
เว็บไซต์ : http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs


หนังสือองค์ความรู้เล่มล่าสุด!!

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

ISBN 978-974-625-865-4 (Print)
ISBN 978-974-625-867-8 (Online)

คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000004278

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.