คลังหนังสือ


[291] [1436]

เมนู คลังความรู้

[0] [1]

การผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณทำมือด้วยซีเมนต์

[0] [1]

แป้งมะพร้าวอาหารเพื่อสุขภาพ

[0] [1]

การปลูกและการใช้ประโยชน์จากดอกชมจันทร์

[0] [1]

การเพาะขยายพันธ์ปลาเลียหิน

[4] [1]

แนวทางการจัดการดินและธาตุอาหาร พืชตระกูลส้มบนพื้นที่สูง

[22] [14]

เทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสียอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพ

[35] [45]

การจัดทำรกระทงประจำปี ๒๕๖๒

[71] [63]

มะกิ้งไม้เถามากประโยชน์จากยอดดอย

[75] [128]

การจัดการองค์ความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำในการผลิตข้าว เพื่อรับมือกับภัยแล้ง

[42] [81]

กระบวนการจัดการเรียนรู้ STEM Education ในศตวรรษที่ 21

[94] [124]

หัวบุก พืชอาหารเพื่อสุขภาพ

[291] [1436]

เมนู คลังความรู้


[0] [1]

การผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณทำมือด้วยซีเมนต์


[0] [1]

แป้งมะพร้าวอาหารเพื่อสุขภาพ


[0] [1]

การปลูกและการใช้ประโยชน์จากดอกชมจันทร์


[0] [1]

การเพาะขยายพันธ์ปลาเลียหิน


[4] [1]

แนวทางการจัดการดินและธาตุอาหาร พืชตระกูลส้มบนพื้นที่สูง


[22] [14]

เทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสียอินทรีย์เป็นก๊าซชีวภาพ


[35] [45]

การจัดทำรกระทงประจำปี ๒๕๖๒


[71] [63]

มะกิ้งไม้เถามากประโยชน์จากยอดดอย


[75] [128]

การจัดการองค์ความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำในการผลิตข้าว เพื่อรับมือกับภัยแล้ง


[42] [81]

กระบวนการจัดการเรียนรู้ STEM Education ในศตวรรษที่ 21


[94] [124]

หัวบุก พืชอาหารเพื่อสุขภาพ


ส่งแบบตอบรับ Click!

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์

        กองบรรณาธิการ “คลังหนังสือความรู้ มทร.ล้านนา” เปิดรับหนังสือองค์ความรู้ เพื่อตีพิมพ์หนังสือองค์ความรู้และจัดทำสื่อวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

กองบรรณาธิการคลังหนังสือความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
98 ม.8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053266518 ต่อ 1032
อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com
เว็บไซต์ : http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs


หนังสือองค์ความรู้เล่มล่าสุด!!

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

ISBN 978-974-625-902-6 (Print)
ISBN 978-974-625-903-3 (eBook)

คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000009627

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.