คลังหนังสือ


[82] [104]

เมนู คลังความรู้

[1] [1]

การออกแบบลวดลายสู่การสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์

[1] [1]

การจัดการดินและธาตุอาหารไม้ผล

[1] [1]

กลเม็ด เคล็ดลับ การผลิตน้ำดื่มบริโภคบรรจุขวดและถังอย่างมีคุณภาพ

[90] [86]

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การขยายพันธ์พืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

[83] [274]

กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสับปะรด

[90] [45]

หลักเกณฑ์ที่ดี ในการผลิตอาหารขั้นต้น สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ( Primary GMP )

[106] [71]

ผักเชียงดา ราชินีผักล้านนา

[98] [193]

การจัดการทรัพยากรชุมชน เพื่อการจัดการท่องเที่ยว

[74] [95]

กระดาษเปลือกข้าวโพดทำมือ

[150] [123]

การปลูกพืชโดย ไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ

[54] [98]

การปลูกมะนาว ในวงบ่อซีเมนต์

[82] [104]

เมนู คลังความรู้


[1] [1]

การออกแบบลวดลายสู่การสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์


[1] [1]

การจัดการดินและธาตุอาหารไม้ผล


[1] [1]

กลเม็ด เคล็ดลับ การผลิตน้ำดื่มบริโภคบรรจุขวดและถังอย่างมีคุณภาพ


[90] [86]

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การขยายพันธ์พืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช


[83] [274]

กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสับปะรด


[90] [45]

หลักเกณฑ์ที่ดี ในการผลิตอาหารขั้นต้น สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ( Primary GMP )


[106] [71]

ผักเชียงดา ราชินีผักล้านนา


ส่งแบบตอบรับ Click!

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์

        กองบรรณาธิการ “คลังหนังสือความรู้ มทร.ล้านนา” เปิดรับหนังสือองค์ความรู้ เพื่อตีพิมพ์หนังสือองค์ความรู้และจัดทำสื่อวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

กองบรรณาธิการคลังหนังสือความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
98 ม.8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053266518 ต่อ 1032
อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com
เว็บไซต์ : http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs


หนังสือองค์ความรู้เล่มล่าสุด!!

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

ISBN 978-974-625-832-6 (Print)
ISBN 978-974-625-831-9 (Online)

คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000000563

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.