**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การขยายพันธ์พืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

การขยายพันธุ์พืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
โดย พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง
อภิชาติ ชิดบุรี
พิทักษ์ พุทธวรชัย
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2562.
จำนวน 40 หน้า

ISBN 978-974-625-832-6
ISBN 978-974-685-831-9 (e-Book)

เกี่ยวกับหนังสือ ::
หนังสือองค์ความรู้เรื่อง "การขยายพันธุ์พืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช" เล่มนี้ได้เรียบเรียงความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจากประสบการณ์ของนักวิจัยจากการทำงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา เป็นเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชบางชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น กล้วยไม้ หน้าวัว ต้นสัก หวาย เริ่มจากการนำเอาเนื้อเยื่อของพืชส่วนที่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์และแบ่งเนื้อเยื่อที่เจริญเติบโตมาเป็นต้นอ่อนให้ได้จำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้สนใจสามารถนำไปเป็นประโยชน์ต่อไป

#การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
#หลักการในการขยายพันธู์พืช
#การขยายพันธุ์
#การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
#พืช_การขยายพันธุ์
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #KBS

 


 

คำนำ

          การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช เพื่อให้ได้จำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น โดยเป็นการเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตเฉพาะส่วนเท่านั้นไม่ใช้พืชทั้งต้น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ทำโดยนำเอาเนื้อเยื่อของพืชในส่วนที่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น ที่ปลายยอดอ่อน ตาข้าง ดอก ใบ เนื้อเยื่อหรือส่วนประกอบของพืชที่เป็นเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ที่อยู่ในสภาวะปลอดเชื้อซึ่งเป็นอาหารที่เนื้อเยื่อนั้นต้องการ พร้อมทั้งสารที่กระตุ้นโดยจัดและควบคุมสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ปลอดเชื้อมีอุณหภูมิความชื้นและแสงสว่างที่ต้องเอื้อต่อชิ้นส่วนของพืชจะเจริญเติบโตได้ การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อนั้น ๆ ทำให้เซลล์ของพืชแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากมายเป็นกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่า แคลลัส (Callus) เราจึงสามารถบังคับให้เนื้อเยื่อนี้เจริญเติบโตขึ้นเป็นต้นอ่อนได้เมื่อมีสภาวะที่เหมาะสมและแบ่งเนื้อเยื่อเหล่านี้ไปเลี้ยงในอาหารใหม่จนเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่จำนวนมากมายตามต้องการ วิธีนี้ใช้กันมากในการกระจายพันธุ์พืชบางชนิดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น กล้วยไม้ หน้าวัว ต้นสัก หวาย กล้วย ข้าว เป็นต้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

          ประเทศไทยนั้นความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั้นได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากทางด้านการเกษตรเช่นการขยายพันธุ์พืชชนิดต่างๆเช่น กล้วยไม้ กล้วย ไม้ดอกชนิดต่าง ๆ เป็นต้นโดยมีการผลิตเป็นเชิงการค้า และได้มีการใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์ใหม่ๆ ให้มีลักษณะต่างๆ ตามความต้องการของเกษตรกร เช่นมะเขือเทศ และสตอร์เบอรี่ เป็นต้น ตลอดจนการผลิตพืชปราศจากโรคแก่เกษตรกร เช่นมันฝรั่ง เป็นต้น

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนักวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่มีประสบการณ์ มีอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสำหรับการทำงานวิจัย และการเรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นอกจากนี้ ยังได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้กับผู้ประกอบการขยายพันธุ์พืช เกษตรกร ครู อาจารย์จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาธุรกิจการขยายพันธุ์พืชของเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเผยแพร่แก่ผู้สนใจอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

คณะผู้จัดทำ


คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000019759

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.