**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสับปะรด

กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด
โดย สันติ ช่างเจรจา
รุ่งนภา ช่างเจรจา
นิอร โฉมศรี
ยุทธนา เขาสุเมรุ
ชิติ ศรีตนทิพย์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2562.
จำนวน 35 หน้า

ISBN 978-974-625-824-1
ISBN 978-974-625-825-8 (e-Book)

เกี่ยวกับหนังสือ ::
หนังสือ "กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด" รวบรวมและเรียบเรียงองค์ความรู้จากประสบการณ์ด้านงานวิจัยและบทเรียนการพัฒนาสับปะรดเชิงพื้นที่ของคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับเกษตรกรและเครือข่าย ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตสับปะรด ได้แก่ บทบาทและความสำคัญของสับปะรด เทคนิคการจัดการปลูกและดูแลรักษา รวมถึงการควบคุมและการจัดการผลผลิตคุณภาพ

#สับปะรด
#การปลูกสับปะรด
#การควบคุมวัชพืชสับปะรด
#การขยายพันธุ์สับปะรด
#โรคและศัตรูพืชสับปะรด
#การผลิตสับปะรด
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #KBS

 


 

คำนำ

          อันดับหนึ่งของแหล่งผลิตสับปะรดแปรรูปที่ส่งไปจำหน่ายในทั่วโลกคือประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกแต่ละปีที่มีมูลค่ามหาศาล ผลผลิตที่ได้ในแต่ละปีมากกว่าหนึ่งล้านตันสามารถสร้างอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้กับภาคการเกษตรหลายแสนครอบครัวที่ประกอบอาชีพปลูกสับปะรดในทั่วทุกภูมิภาคของไทยในด้านเป้าหมายการพัฒนาสับปะรดของประเทศมีการจัดทำยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ (2559-2569) เพื่อให้สามารถสร้างความมั่นคงของฐานเศรษฐกิจในตลาดโลกและสร้างเสริมประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพภายใต้มาตรฐานสากล ปัจจัยสำคัญที่มีบทบาทต่อคุณภาพผลผลิตมีทั้งปัจจัยภายในด้านพันธุกรรมที่ดี ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและยังเกี่ยวข้องกับการจัดการควบคุมการผลิตของเกษตรกรที่มีความรู้และความชำนาญในการจัดการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตสับปะรดต้นน้ำที่มีคุณภาพสู่วงจรผลิตภัณฑ์อื่นๆตามที่ตลาดต้องการสร้างความคุ้มค่าในกระบวนการผลิตลดความเสี่ยงการขาดทุนการผลิตของเกษตรกร

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้อัตลักษณ์ “นวัตกรรมเพื่อชุมชน” เป็นสถาบันอุดมศึกษาภูมิภาคที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แหล่งปลูกสับปะรดสำคัญของจังหวัดในภาคเหนือเช่น ลำปาง เชียงราย และพิษณุโลก มีบทบาทภารกิจสร้างความรู้จากการวิจัยสับปะรดที่ควบวงจรเพื่อขยายผลความรู้สำหรับการสอนนักศึกษาสายอาชีพเกษตรและเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมให้พัฒนาศักยภาพยกระดับวิถีอาชีพให้เกิดความมั่นคงโดยได้มีการรวบรวมและเรียบเรียงองค์ความรู้เป็นหนังสือ “กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด” จากประสบการณ์ด้านงานวิจัยและบทเรียนการพัฒนาสับปะรดเชิงพื้นที่ของคณะนักวิจัยร่วมกับเกษตรกรและเครือข่าย มหาวิทยาลัยฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างความรู้ที่ช่วยสร้างผลประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวิถีอาชีพการเกษตรของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป

คณะผู้จัดทำ


คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000019757

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.