**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

หลักเกณฑ์ที่ดี ในการผลิตอาหารขั้นต้น สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ( Primary GMP )

คำนำ

          สิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการอาหารทุกระดับต้องคำนึงถึง นอกจากรสชาติและคุณค่าทางอาหาร นั่นก็คือ ความปลอดภัยในอาหาร ที่เราผลิตและส่งต่อให้ผู้บริโภคได้รับประทาน ต้องมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านั้น มีมาตรฐานการผลิตที่ดี ถูกหลักอนามัยในทุกขั้นตอน สิ่งหนึ่งที่จะช่วยการันตีคุณภาพได้ คือการที่ผู้ผลิตได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยยืนยันได้ว่า สินค้ามีคุณภาพ น่าเชื่อถือ

          Primary GMP (Primary Good Manufacturing Practice) หรือ ข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายขั้นพื้นฐาน เป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ผู้ผลิตอาหารจำเป็นต้องมี โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือวิสาหกิจชุมขน ที่ต้องการขยายผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มลูกค้า โดยข้อมูลในหนังสือ เป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้าใจ ความจำเป็นที่สถานประกอบการต้องมีตามข้อกำหนดของกฎหมาย องค์ประกอบและกระบวนการที่สำคัญในการได้มาซึ่งมาตรฐานการผลิตที่ดี ทางผู้จัดทำหวังว่า หนังสือนี้จะสร้างประโยชน์ให้กลุ่มผู้สนใจศึกษาต่อไป

คณะผู้จัดทำ


คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000003451

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.