**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

ผักเชียงดา ราชินีผักล้านนา

ผักเชียงดา ราชินีผักล้านนา
โดย ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์
นภา ขันสุภา
พิทักษ์ พุทธวรชัย
ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2562.
จำนวน 40 หน้า

ISBN 978-974-625-822-7
ISBN 978-974-625-823-4 (e-Book)

เกี่ยวกับหนังสือ ::
หนังสือ "ผักเชียงดา ราชินีผักล้านนา" รวบรวมและเรียบเรียงองค์ความรู้จากการดำเนินการศึกษา และงานวิจัยของคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล้านนา ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผักเชียงดา ประกอบด้วย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ รวมถึงผลการรับประทานผักเชียงดาต่อสุขภาพ การปลูก และการแปรรูปผักเชียงดา

#ผักเชียงดา
#พฤกษศาสตร์
#พฤกษศาสตร์ผักเชียงดา
#อาหารเพื่อสุขภาพ
#ผักพื้นบ้าน
#ผักพื้นบ้านภาคเหนือ
#อาหารธรรมชาติ
#การปลูกผักเชียงดา
#การขยายพันธุ์ผักเชียงดา
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #KBS

 


 

คำนำ

          ผักเชียงดา เป็นผักพื้นบ้านที่คนไทยในภาคเหนือตอนบน แถบจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน นิยมรับประทาน และมีสรรพคุณทางการแพทย์มากมาย อาทิ ช่วยลดความดันโลหิต ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ข้ออักเสบรูมาตอยด์ เกาต์ และมีฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมและลดระดับน้ำตาลในลำใส้ อีกทั้งยังเป็นผักที่มีศักยภาพในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ด้วยว่าเป็นผักที่สามารถนำมาใช้ได้ทุกส่วน จึงทำให้ผักเชียงดาเริ่มเป็นที่สนใจของผู้คนมากขึ้น

          ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลหนังสือองค์ความรู้ เรื่อง “ราชีนีเชียงดา” เล่มนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ จากการดำเนินงานศึกษา และงานวิจัยที่ผ่านมาของคณะผู้เขียน ที่ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 มาสรุปให้อยู่ในรูปแบบหนังสือองค์ความรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ สู่ภาคประชาชน ให้ผู้ที่กำลังศึกษาหรือผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ ไปใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

คณะผู้จัดทำ


คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000019753

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.