**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

การจัดการทรัพยากรชุมชน เพื่อการจัดการท่องเที่ยว

การจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว
โดย พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม และ นริศ กำแพงแก้ว
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2561.
จำนวน 43 หน้า

ISBN 978-974-625-812-8
ISBN 978-974-625-811-1 (e-Book)

เกี่ยวกับหนังสือ ::
หนังสือถอดบทเรียนองค์ความรู้เรื่อง "การกระบวนการจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว" จากงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวเมืองแม่แจ่ม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อเป็นบทเรียนตัวอย่างแก่ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสนใจนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาการจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวของพื้นที่ศึกษาอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยเรียบเรียงเนื้อหาตามหัวข้อดังนี้ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์ชุมชนและทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว เครื่องมือสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่งเที่ยว และ กระบวนการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว

#การจัดการการท่องเที่ยว
#การจัดการทรัพยากรชุมชน
#การพัฒนาชุมชน
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #KBS

 


 

คำนำ

          หนังสือองค์ความรู้ เรื่อง การจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งจาก ผลการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC Unit) สัญญาเลขที่ RDG59A0025 ภายใต้โครงการ "พัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านทรัพยากรทางศิลปะและวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ : Area-based Development Project though Art and Culture Resources ofMae Chaem District, Chiang Mai. โดยคณะผู้จัดทำเป็นผู้ร่วมวิจัย ซึ่งได้รับผิดชอบดำเนินงานวิจัยในวัตถุประสงค์ที่ 2 คือ "การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมด้านการท่องเที่ยวเมืองแม่แจ่ม : Developing Participationin Cultural Resource Managementfor Tourism of Mae Chaem District, Chiang Mai."

          ด้วยเหตุนี้ คณะผู้จัดทำจึงได้รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลที่ได้ดำเนินการ มาสรุปให้อยู่ในรูปแบบหนังสือองค์ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยว” เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่กำลังศึกษาหรือผู้ที่สนใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากหนังสือเล่มนี้ ไปเป็นบทเรียนตัวอย่าง หรือนำประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวของพื้นที่ศึกษาอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

คณะผู้จัดทำ
พิศาพิมพ์ จันทร์พรหม
นริศ กำแพงแก้ว


คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000019746

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.