**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

เครื่องล้างผัก โดยใช้เทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว

เครื่องล้างผักโดยใช้เทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว

โดย

มานิตย์ อินทร์คําเชื้อ

ดร.อนันต์ วงษ์จันทร์

นาวี นันตะภาพ

ผศ.ดร.บรรเจิด แสงจันทร์

เชียงใหม่: สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปีพิมพ์ 2564

จำนวน 40 หน้า

ISBN 978-974-625-936-1

ISBN 978-974-625-937-8 (e-book)

 

เกี่ยวกับหนังสือ :

หนังสือองค์ความรู้ "เครื่องล้างผักโดยใช้เทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว" เป็นองค์ความรู้ ที่เกิดจากงานบริการวิชาการภายใต้โครงการผลักดันผลงานวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศูนย์โครงการหลวง ประจําปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยการนำเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิล มาสร้างเครื่องล้างผักซึ่งเป็นหนึ่งในผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรของโครงการหลวงที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนําส่งโครงการหลวง โดยใช้เทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว ช่วยในการล้างผัก ลดปัญหาความบอบช้ำและการตกค้างของสารเคมี

#เครื่องสำอาง

#อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

#เครื่องสำอาง -- การผลิต

#การผลิตเครื่องสำอาง

 


 

คำนำ

ไมโครนาโนบับเบิล (Micro/nano bubbles) เป็นเทคโนโลยีฟองอากาศที่มีอนุภาคขนาดเล็กมาก ระดับไมโครเมตรหรือนาโนเมตร ฟองอากาศระดับไมโครเมตร หรือ ไมโครบับเบิล (Microbubble) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-50 ไมโครเมตร มองเห็นน้ำมีลักษณะคล้ายสีของนมและค่อย ๆ ลอยขึ้นสู่ผิวน้ำ ส่วนฟองอากาศระดับนาโนเมตร หรือ นาโนบับเบิ้ล (Nanobubble) มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 200 นาโนเมตรมีขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าและคงอยู่ในน้ำ ได้นานกว่าฟองอากาศทั่วไปหลายเดือน สามารถละลาย หรือแทรกตัวในตัวกลางที่เป็นของเหลว เช่น น้ำได้มากกว่าสภาวะปกติหลายเท่าตัว และทำให้มีแรงลอยตัวต่ำ จึงทำให้การลอยขึ้นสู่ผิวน้ำช้ากว่าฟองอากาศทั่วไป โดยเทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิ้ลสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการผลิตเครื่องมือที่เน้นประโยชน์ในการรักษาและยืดอายุของผลผลิตทางการเกษตรโดยจะเน้นพืชผัก กลุ่มผู้วิจัยจึงนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรของโครงการหลวงที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนำส่งโครงการหลวง พบว่าการล้างพืชผลทางการเกษตรพบปัญหาในเรื่องของความสะอาดลักษณะทางกายภาพของพืชผลทางการเกษตรมีความบอบช้ำและยังมีการตกค้างของสารเคมี จากปัญหาดังกล่าวกลุ่มผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว มาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการประยุกต์ผลจากการวิจัยโครงการศึกษาสภาวะ ที่เหมาะสมในการล้างน้ำมันเคลือบผิวตะแกรงด้วยน้ำผสมนาโนบับเบิล เพื่อตอบโจทย์ด้านการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ ที่สอดคล้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน

 

หนังสือองค์ความรู้ เครื่องล้างผักโดยใช้เทคโนโลยีฟองขนาดจิ๋ว เป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการบริการวิชาการในพื้นที่จริง โดยเป็นการบริการวิชาภายใต้โครงการผลักดันผลงานวิชาการสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศูนย์โครงการหลวง ประจำปี 2563 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือองค์ความรู้เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจหรือมีความต้องการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง รวมไปจนถึงเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ให้เกิดการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน


คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000022125

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.