**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

การปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT
โดย พิชาดา ศรีจันทร์, เบญจรัตน์ เตรียมแรง, สิราณี คำลือ และ อรุโณทัย ตาโน
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,2564.
จำนวน 40 หน้า
ISBN 978-974-625-921-7 (e-Book)

เกี่ยวกับหนังสือ:
สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT ในโรงเรือนระบบปิด เป็นส่วนหนึ่งจากผลการทดลองของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ การปลูกพืชไร้ดินด้วยเทคนิควัสดุปลูก การควบคุมการเป็นกรด-ด่าง pH และค่าการนำไฟฟ้า EC ของสารละลาย ขั้นตอนและวิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

#Hydeoponics #การปลูกพืช
#การปลูกพืชในน้ำยา #การปลูกพืชไม่ใช้ดิน
#ผักไฮโดรโปรนิกส์ #ไฮโดรโปรนิกส์
#kbs #โครงการผลิตสื่อองค์ความรู้ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 


 

คํานํา

องค์ความรู้การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT (Nutrient Film Technique) เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งจากโครงงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล่าปาง ใน ภาควิชา สหกิจศึกษา ร่วมกับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนาดําเนินงานการทดลองปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบ NFT ในโรงเรือน ระบบปิด

การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลหนังสือองค์ความรู้เรื่อง "การปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์ แบบ NFT” เล่มนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้จากการดําเนินงานโคยออกมาใน รูปแบบของหนังสือเล่มเล็ก เพื่อส่งเสริมให้สร้างองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยและเกิดการ ถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ สู่ภาคประชาชน โดย คณะผู้จัดทํา หวัง เป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือองค์ความรู้เล่มนี้จะเป็นส่วนหน่งในการให้ผู้ที่กําลังศึกษาหรือ ผู้ที่สนใจสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนสังคมประเทศ ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

   

 คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000022122

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.