**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การผลิตน้ำดื่ม
องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การผลิตน้ำดื่ม
โดย สุรีวรรณ ราชสม และ ณัฐริกา กอนแก้ว
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2563.
จำนวน 40 หน้า
 
ISBN 978-974-625-912-5
ISBN 978-974-625-911-8 (e-Book)
 
เกี่ยวกับหนังสือ:
 
องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การผลิตน้ำดื่ม เล่มนี้เกิดจากองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในโรงงานน้ำดื่มเพื่อการศึกษาประกอบกับการเรียบเรียงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวถึงวัตถุดิบในการผลิตน้ำดื่มประกอบไปด้วย แหล่งน้ำและ บรรจุภัณฑ์ โดยสร้างความเข้าใจการผลิตน้ำดื่มเบื้องต้นถึงแหล่งที่มาของแหล่งน้ำ มาตราฐานคุณภาพของแหล่งน้ำต่างๆ รวมไปจนถึงบรรณจุภัณฑ์ที่นิยมใช้ในการบรรจุน้ำดื่ม
 
#น้ำดื่ม -- มาตรฐาน
#น้ำดื่มบรรจุขวด
#น้ำดื่มบรรจุขวด -- มาตรฐาน
#หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
#อุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวด -- การควบคุมการผลิต
#อุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวด -- การควบคุมคุณภาพ
#โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา
#kbs
 

 

คำนำ
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนได้ดำเนินการก่อตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นธุรกิจขนาดกลางมีแนวความคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์ธุรกิจที่ครบถ้วนทั้งทางด้านการตลาดด้านเทคนิคและวิศวกรรม ด้านการเงิน ด้านการจัดการ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดตั้งโรงงานน้ำดื่มต้นแบบ และยังใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิชาการให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ทางด้านเทคโนโลยีในการผลิตของสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือการบริหารจัดการการบัญชี การตลาด และบริษัทจำลอง ตลอดจนบุคคล ภายนอกทั่วไปเข้ามาศึกษา ดูงาน และฝึกปฏิบัติ จากแหล่งเรียนรู้จริง
เล่มองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การผลิตน้ำดื่ม เล่มนี้เกิดจากองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในโรงงานน้ำดื่มเพื่อการศึกษาประกอบกับการเรียบเรียงเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้กล่าวถึงวัตถุดิบในการผลิตน้ำดื่มประกอบไปด้วย แหล่งน้ำและ บรรจุภัณฑ์ โดยสร้างความเข้าใจการผลิตน้ำดื่มเบื้องต้นถึงแหล่งที่มาของแหล่งน้ำ มาตราฐานคุณภาพของแหล่งน้ำต่างๆ รวมไปจนถึง
บรรณจุภัณฑ์ที่นิยมใช้ในการบรรจุน้ำดื่ม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาหรือประชาชนทั่วไปที่ต้องการประกอบธุรกิจน้ำดื่มขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุดิบในการผลิตน้ำดื่มมากขึ้น

คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000022120

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.