**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การขึ้นรูปด้วยการอัด
องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ การขึ้นรูปด้วยการอัดแรงดันสูง (Ram Press)
โดย สิงหล วิชายะ
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2563.
จำนวน 37 หน้า
 
ISBN 978-974-625-909-5
ISBN 978-974-625-908-8 (e-Book)
 
เกี่ยวกับหนังสือ:
 
องค์ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นรูปชิ้นงานเซรามิกด้วยการอัดแรงดันสูง (Ram Press) เรียบเรียงจากการศึกษาข้อมูล รวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริงภายในศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์และรู้จักใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย เทคนิควิธีการใช้เทคโนโลยีส่วนประกอบต่างๆ ของตัวเครื่อง คุณสมบัติของวัตถุดิบ การทำแม่พิมพ์การผลิตชิ้นงาน
 
#เซรามิก
#การขึ้นรูป
#การขึ้นรูปเซรามิก
#ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก
#kbs
 

 
คำนำ
หลักสูตรเรื่องการขึ้นรูปเซรามิกด้วยเครื่องอัดแรงดันสูง(แรมเพรส) นั้นเกิดขึ้นจากการศึกษาข้อมูลรวมถึงการเรียนรู้และทำงานจริงภายในศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเซรามิก สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีหน้าที่ผลิตของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ให้กับทางมหาวิทยาลัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีเซรามิก ดังนั้นหลักสูตรเรื่องการขึ้นรูปเซรามิกด้วยเครื่องอัดแรงดันสูงได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์และรู้จักใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาจะประกอบด้วยเทคนิควิธีการใช้เทคโนโลยีส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่อง คุณสมบัติของวัตถุดิบ,การทำแม่พิมพ์การผลิตชิ้นงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมและมีเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฏีและการปฏิบัติควบคู่กันไป
หลักสูตรนี้ได้เรียบเรียงจากหนังสือ,ตำรา,เอกสารต่างๆและประสบการณ์จากการทำงาน การทดลอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรอันนี้จะเป็นประโยนช์แก่ผู้ที่ใช้ในการทำงานและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการขึ้นรูปเซรามิกด้วยเครื่องอัดแรงดันสูง สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000022119

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.