**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

กระดาษเปลือกข้าวโพดทำมือ

กระดาษเปลือกข้าวโพดทำมือ การสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
โดย ภัทราวดี ธงงาม
ปิยะนุช เจดีย์ยอด
วันชัยยุทธ วงษ์เทพ
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2561.
จำนวน 39 หน้า

ISBN 978-974-625-807-4
ISBN 978-974-625-808-1 (e-Book)

เกี่ยวกับหนังสือ ::
องค์ความรู้เรื่องการผลิตกระดาษทำมือโดยแปรรูปจากเปลือกข้าวโพด เรียบเรียงและพัฒนามาจากหนึ่งในงานบริการวิชาการ พื้นที่ชุมชนบ้านแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชนฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย 3 เรื่องหลัก คือ การผลิตกระดาษทำมือและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง การเลือกข้าวโพดที่เหมาะสมต่อการผลิตเยื่อกระดาษ และการแปรรูปกระดาษเปลือกข้าวโพดทำมือสำหรับการสร้างบรรจุภัณฑ์

#กระดาษ
#การผลิตกระดาษ
#เปลือกข้าวโพด
#เทคโนโลยีเยื่อกระดาษและกระดาษ
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #KBS

 


 

คำนำ

          “ข้าวโพด”สําหรับประเทศไทยนับว่าเป็นธัญพืชหนึ่งที่มีความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศไทย ในระยะ 4-5 ปี ที่ผ่านมา พื้นที่การปลูกข้าวโพดในแต่ละภาคของประเทศไทยนั้นเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในภาคเหนือ ประชากรส่วนใหญ่ยึดอาชีพเกษตรกรรมโดยการปลูกไร่ข้าวโพด ทำให้มี “ขยะเหลือใช้ทางการเกษตร” จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปเป็นจำนวนมาก ขยะที่เกิดขึ้นจึงทำให้เกิดการเผาเพื่อกำจัดขยะ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันพิษในภาคเหนืออันเกิดขึ้นทุกปีในช่วงหน้าแล้ง จากการเผาซากไร่ข้าวโพด ปัจจุบัน กรีน ดีไซน์ (Green design) กำลังอยู่ในกระแสนิยม เป็นการมุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งแวดล้อมที่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันได้อย่างน่าสนใจ ด้วยการนำเอาขยะเหลือใช้ทางการเกษตร อาทิ ส่วนต่างๆของช้าวโพด เพื่อนำมาแปรรูปและสร้างมูลค่าด้วยการออกแบบที่สร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          หนังสือ กระดาษเปลือกข้าวโพดทำมือ: การสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ได้เรียบเรียงองค์ความรู้และพัฒนามาจากการบริการวิชาการเพื่อชุมชน บทเรียนจากลงพื้นที่ชุมชน การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ การประยุกต์องค์ความรู้ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม เพื่อสร้างแนวทางการสร้างบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

          สุดท้ายต้องขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ได้ส่งเสริมการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต หมู่บ้าน ชุมชนฯ และขอขอบคุณชาวบ้านแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ให้ความร่วมมือและร่วมเรียนรู้ปฏิบัติจากการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ สำหรับผู้สนใจและชุมชนที่ต้องการกำจัดเหลือใช้ทางการเกษตรจากข้าวโพด จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือกระดาษเปลือกข้าวโพดทำมือฯ จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไป

คณะผู้จัดทำ


คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000019740

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.