**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

การผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณทำมือด้วยซีเมนต์
การผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณทำมือด้วยซีเมนต์
โดย
  • หริพล ธรรมนารักษ์
  • มนต์ชัย ปัญญาทอง
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2563
จำนวน 40 หน้า
ISBN 978-974-625-916-3
ISBN 978-974-625-917-0 (eBook)
 
เกี่ยวกับหนังสือ
 
หนังสือเรื่อง "การผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณทำมือด้วยซีเมนต์" เล่มนี้ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ การผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณ หรือกระเบื้องว่าวเป็นกระเบื้องที่มีมาแต่โบราณมีเอกลักษณ์เฉพาะมีความโดดเด่นสวยงาม มักถูกใช้ในการมุงหลังคาสถาปัตยกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้างหรือศาสนสถานต่างๆ การผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณทํามือด้วยซีเมนต์ด้วยกรรมวิธีผลิตแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่าง นักวิชาการร่วมกับชุมชน ก่อให้เกิดประโยชน์ในการบูรณะซ่อมแซมอาคาร หรือสถาปัตยกรรม ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ความเป็นมา ของกระเบื้องว่าว (กระเบื้องหลังคา โบราณ) แนวคิดหรือหลักการออกแบบพิมพ์กระเบื้องหลังคาโบราณรวมถึง วัตถุดิบที่ใช้ และขั้นตอนวิธีการผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณทํามือด้วยซีเมนต์
#กระเบื้อง
#วัสดุมุงหลังคา
#กระเบื้องมุงหลังคา
#กระเบื้อง -- การผลิต
#กระเบื้อง -- มาตรฐาน
 

คำนำ
 
หนังสือองค์ความรู้การผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณ ทํามือด้วยซีเมนต์เล่มนี้ เป็นหนังสือเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณ หรือกระเบื้องว่าวเป็นกระเบื้องที่มีมาแต่โบราณมีเอกลักษณ์เฉพาะมีความโดดเด่นสวยงาม มักถูกใช้ในการมุงหลังคาสถาปัตยกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้างหรือศาสนสถานต่างๆ โดยผู้เขียนได้ลงไปในชุมชนของวัดร่องก๊อ ตําบลแม่ด้า อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นวัดที่มีประวัติการสร้างยาวนานมากว่าร้อยปีพบว่าอาคารสิ่งก่อสร้างยังคงใช้กระเบื้องว่าว ในการมุงอาคารสิ่งก่อสร้าง ด้วยเหตุนี้ทางชุมชนและวัดจึงมีความต้องการที่จะอนุรักษ์ นี้ไว้โดยเฉพาะการมุงหลังคาด้วยกระเบื้องว่าว ผู้เขียนจึงเล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ รูปแบบของสถาปัตยกรรมนี้ไว้โดยเฉพาะกระเบื้องหลังคาโบราณแบบดั้งเดิมให้อยู่คู่กับ ชุมชนต่อไป

จึงเป็นที่มาของการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน เกี่ยวกับการผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณ ทํามือด้วยซีเมนต์ ด้วยกรรมวิธีผลิตแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่าง นักวิชาการร่วมกับชุมชน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในการบูรณะซ่อมแซมอาคาร หรือสถาปัตยกรรมที่สามารถร่วมมือกันทําได้ในชุมชนและยังก่อเกิดความเข้มแข็งใน ชุมชนอีกทั้งยังอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดั้งเดิมไว้ได้อีกด้วย หวังว่าหนังสือองค์ความรู้ การผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณทํามือด้วยซีเมนต์เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจหรือต้องการ ศึกษาการผลิตกระเบื้องหลังคาโบราณทํามือด้วยซีเมนต์ เพื่อเป็นการพัฒนาหรือต่อยอดตลอดจน การประยุกต์ใช้ในรูปแบบอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ต่อไป
 

คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000022115

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.