**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

การเพาะขยายพันธ์ปลาเลียหิน

อมรชัย ล้อทองคำ
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2563.
จำนวน 40 หน้า

ISBN 978-974-625-904-0
ISBN 978-974-625-905-7 (e-book)

เกี่ยวกับหนังสือ:
สรุปองค์ความรู้ต่างๆ ในการเพาะขยายพันธุ์ปลาเลียหิน จากการทำงานด้านการเพาะขยายพันธุ์ปลาเลียหินของผู้เขียนไม่น้อยกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งจากขบวนการวิจัย การบริการวิชาการ การเรียนการสอน การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนต่างๆ ภายในจังหวัดน่าน ตลอดจนการมีส่วนในการอนุรักษ์พันธุ์ปลาเลียหินในหลายๆ พื้นที่ของจังหวัดน่าน ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่องทั่วไปของปลาเลียหิน การเพาะพันธุ์ปลาเลียหิน การอนุบาลลูกปลาเลียหิน และการสร้างโอกาสการสร้างเป็นปลาเศรษฐกิจ

#ปลาเลียหิน
#การขยายพันธุ์ปลา
#ปลา -- การเพาะเลี้ยง
#การเลี้ยงปลา
#ทรัพยากรสัตว์น้ำ

 


 

คำนำ

หนังสือการเพาะขยายพันธุ์ปลาเลียหินเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ได้รับการปรับปรุงเนื้อหาเป็นครั้งที่ 2  ซึ่งตลอดระยะเวลาการทำงานด้านการเพาะขยายพันธุ์ปลาเลียหินทั้งจากขบวนการวิจัย  การบริการวิชาการ  การเรียนการสอน  การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนต่างๆ ภายในจังหวัดน่าน  ตลอดจนการมีส่วนในการอนุรักษ์พันธุ์ปลาเลียหินในหลายๆ พื้นที่ของจังหวัดน่าน ได้พบข้อมูลใหม่ๆ ที่ควรเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้ได้เนื้อหาที่สมบูรณ์มากขึ้น  

จากระยะเวลาทั้งหมดที่ได้ทำงานเกี่ยวกับปลาเลียหินไม่น้อยกว่า 10 ปีที่ผ่านมา จนมีความมั่นใจว่าสิ่งที่ได้จากการทำงานนั้นสามารถใช้ได้จริงกับท้องถิ่นและได้การยอมรับจากท้องถิ่นในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งขอเรียกสิ่งที่ได้ว่าความรู้ที่ “ตกผลึก” แล้ว  จึงนำมาจัดทำเป็นหนังสือเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ในการเพาะขยายพันธุ์ปลาเลียหินไว้อย่างครบถ้วนทุกกระบวนการ เพื่อนำไปสู่การเผยแพร่ความรู้และเป็นเอกสารที่บุคคลหรือหน่วยงานที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปลาเลียหินนำไปใช้ในการทำงานได้ ซึ่งผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับสังคมในวงกว้างและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้


คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000022114

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.