**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

แนวทางการจัดการดินและธาตุอาหาร พืชตระกูลส้มบนพื้นที่สูง


โดย

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เขาสุเมรุ
  • รองศาสตราจารย์ชิติ ศรีตนทิพย์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ช่างเจรจา
  • ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์
  • นางสาวอัจฉรา ภาวศุทธิ์
  • นางสาวดารากร อัดฮาดศรี
  • นางสาวธันชนิตา จันทร์กระจ่าง
  • นางสาววันเพ็ญ ศรีแก้ว
กรุงเทพฯ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2563.
จำนวน 37 หน้า

ISBN 978-974-326-675-1
ISBN 978-974-326-676-8 (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

เกี่ยวกับหนังสือ:
พืชตระกูลส้มเป็นพืชที่ต้องการทั้งธาตุอาหารอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพดินและสภาพพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ โดยที่ปุ๋ยเป็นต้นทุนสำคัญของการทำสวนส้ม ดังนั้น การวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในส้มและธาตุอาหารในดินเพื่อประมาณความต้องการธาตุอาหารในส้ม จึงเป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการดินและธาตุอาหารในการผลิตส้มบนพื้นที่สูงที่เหมาะสม

#ดิน
#ธาตุอาหาร
#ส้ม
#การปลูกส้ม
#ส้ม -- การปลูกคลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000022113

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.